Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1028 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 19.03.2013
Besvart: 25.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kan statsråden avkrefte at man har en underrapportering av kapasitetspotensialet innenfor eksisterende fengselsanlegg?

Begrunnelse

Kriminalomsorgens kapasitetsplan beskriver i kapittel 10 at potensialet for utbygging av lukkede fengselsplasser innenfor eksisterende anlegg er på ca. 330 plasser. For Halden fengsels vedkommende er mulig kapasitetsøkning anslått å være på ca. 50 plasser.
Informasjon fra Halden fengsel som ble formidlet justiskomiteen, anslo en mulig kapasitetsøkning i realiteten er vesentlig større, trolig rundt 100-150 plasser.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er kjent med at spørsmålet har bakgrunn i justiskomiteens besøk i Halden fengsel før jul, hvor det ble drøftet muligheter for større kapasitetsutvidelser.
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har overlevert en kapasitetsplan til Justis- og beredskapsdepartementet, der det blant annet er vist til flere fengsler hvor det er mulig å gjennomføre større kapasitetsutvidelser av lukkede plasser. Disse er Skien fengsel (ca. 80 plasser), Ullersmo fengsel (ca. 100 plasser), Hustad fengsel (ca. 10 plasser) og Bergen fengsel (90 plasser). Dette er utbygginger som er delvis ferdig utredet.
Det er også igangsatt arbeid med to konseptvalgutredninger for å utrede erstatningskapasitet i Vestfold, Buskerud, Telemark og i Agderfylkene. En eventuell bygging av erstatningskapasitet vil kunne innebære økt kapasitet av lukkede plasser.
Halden fengsel er en større enhet med totalt 251 plasser. Det er utredet en mulig utvidelse med 48 nye plasser.
Jeg utelukker ikke at det i fremtiden kan bygges ytterligere flere plasser i tilknytning til eksisterende fengselsanlegg dersom forholdene ligger til rette for det. Det vil kreve nye utredninger og analyser av ulike forhold.