Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1078 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mange saker som involverer skytevåpen, fordelt på lovlig og ulovlig våpen, ble meldt og etterforsket av politiet i 2012, og om statsråden ser behov for mer fokus på kriminalitet som involverer skytevåpen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Registreringen av våpen og våpenbruk i politiets straffesaksregister er avhengig av type lovbrudd og hvordan våpenet inngår i de aktuelle straffesakene (modus operandi).
Det er innenfor kriminalitetstypen vold en særskilt koding av henholdsvis trusler med skytevåpen og legemsbeskadigelser med skytevåpen. De registrerte tallene skiller ikke mellom lovlige og ulovlige våpen.
Tall innhentet fra Politidirektoratet viser at det ble registrert 291 anmeldelser for trusler med skytevåpen i 2012. De siste fem årene har antall anmeldelser i denne kategorien variert mellom 271 og 338 anmeldelser. I 2012 ble det registrert 13 anmeldelser for legemsbeskadigelse med skytevåpen. Antall saker i denne kategorien har de siste fem årene variert mellom 8 og 19 saker.
Det er ut fra disse tallene ikke mulig å konkludere mht. en særskilt tendens innenfor voldskriminalitet med skytevåpen. Det er relativt få voldssaker som involverer bruk av skytevåpen. Til sammenlikning er tallene for bruk av kniv høyere, samtidig som den store majoriteten av voldssakene skjer uten bruk av noen form for våpen.
Kripos utarbeider en årlig nasjonal drapsoversikt. Denne viser at det ble registrert 28 drap i Norge i 2012. Av disse ble 3 utført med skytevåpen. Til sammenlikning ble 17 drap utført med kniv. Antall drap med skytevåpen har i den siste femårsperioden variert mellom 3 og 8, med unntak av for 2011 hvor tallene er meget høye grunnet terrorsaken 22. juli.
Ulovlig våpen anmeldes etter våpenloven. Det ble registrert 279 saker for ulovlig bæring av skytevåpen i 2012. Antall saker innenfor denne kategorien har gått ned de siste årene. Det ble registrert 211 saker som omfattet ulovlig innførsel, avhending eller erverv av skytevåpen/ammunisjon, samt ytterligere 60 saker som anses som grove overtredelser av våpenloven jf. § 33,2. Dette var for begge kategorier en økning siden året før. Politidirektoratet vurderer det dithen at økningen kan tilskrives kontrollmyndighetenes høye prioritering av disse sakene.
Politiet har ingen indikasjoner pr. i dag som tilsier at kriminelle nettverk har spesialisert seg på våpensmugling til Norge. Det vil likevel være kriminelle miljøer som etterspør skytevåpen/ammunisjon. Det er en prioritert oppgave for politiet å ha fokus på denne typen kriminalitet.
Regjeringen ser det som et viktig tiltak å begrense tilgangen til og øke kontrollen med våpen. Regjeringen vil fremme en proposisjon for Stortinget om ny våpenlov våren 2014. Loven vil følge opp Våpenlovutvalgets totale gjennomgang av gjeldende regelverk og forslag til ny våpenlov, NOU 2011:19 Ny våpenlov. Anbefalingene om våpen fra 22. juli-kommisjonen inngår som en del av vurderingsgrunnlaget til en ny våpenlov.