Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1034 (2012-2013)
Innlevert: 19.03.2013
Sendt: 19.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke krav som vil stilles til biomasse for settefisktillatelser, om det vil bli stilt krav ut i fra tekniske forutsetninger eller miljø, eller om det vil stilles tilsvarende krav som ved matfiskkonsesjoner?

Begrunnelse

Forskrift 17.juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 55 annet ledd bokstav a) åpner for å dispensere fra vektbegrensningskravet opp til l 000 gram individvekt for settefisk når formålet er å vinne erfaring med variert utprøving av driftsformer, produksjonsmetoder og teknikker som kan gi fordeler med hensyn til miljø, fiskehelse og fiskevelferd.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Tidligere ble det i tillatelsen etter akvakulturloven satt en begrensning på antall settefisk innehaver av tillatelsen kunne produsere. I dag er det i praksis vannmyndighetenes og forurensningsmyndighetenes regelverk og vilkår som setter begrensninger på hvor mye fisk som kan produseres i et settefiskanlegg. Vannressursloven legger begrensninger på hvor mye ferskvann som kan benyttes i produksjonen, mens forurensningsregelverket og utslippstillatelsen regulerer hvor store utslipp av næringssalter og organisk materiale anlegget kan ha. I tillegg har Fiskeri- og kystdepartementet, blant annet gjennom akvakulturdriftsforskriften, ulike andre krav ved produksjon av settefisk, som særlig skal ivareta fiskehelse og -velferd.
Bl.a. for å sikre at det ikke produseres matfisk med basis i en settefisktillatelse, har FKD satt begrensninger på settefiskens individvekt, og denne skal som hovedregel ikke overstige 250 gram. I 2011 ble det åpnet for at det kan søkes om dispensasjon om forlenget landfase, til settefisken får en individvekt på inntil 1000 gram. En slik forlenget landfase kan også omfatte bruk av sjøvann. Unntaket gjelder kun settefisk og settefisktillatelser, og de som driver etter dette unntaket er omfattet av settefiskregelverket. Når settefisken settes ut i sjøen, vil oppdretteren måtte forholde seg til de begrensninger som fremgår av matfisktillatelsen og det tilhørende regelverket, herunder reglene om Maksimalt Tillatt Biomasse (MTB).
Ordningen med forelenget landfase ble innført som en femårs prøveordning, og har som formål å bidra til reduksjon av sykdoms- og dødelighetsrisikoen. Dødeligheten er størst i sjøvannsfasen i havet før oppdrettslaksen veier 1000 gram, og en forlenget landfase antas å redusere denne risikoen. Ordningen vil videre bidra til en mer effektiv utnyttelse av matfisktillatelser, fordi sjøfasen forkortes.
Som Nesvik viser til, skal ordningen stimulere til erfaringer og innovasjon i utviklingen av miljøteknologi i havbruksnæringen. Det er derfor åpnet for at det skal kunne stilles krav om vilkår til driftsformer, teknologiske løsninger, effekter på miljø, fiskehelse og fiskevelferd. Hvilke krav som stilles må imidlertid vurderes konkret, i lys av reglene som gjelder for settefisk.