Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1035 (2012-2013)
Innlevert: 19.03.2013
Sendt: 20.03.2013
Besvart: 03.04.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre befolkning og næringsliv i Lofoten og Vesterålen samme forsyningssikkerhet for strøm som resten av landet?

Begrunnelse

Lofoten og Vesterålen er det stedet i landet med flest timer i løpet av året med redusert driftssikkerhet i strømnettet – hele 3100 timer i løpet av året. I følge Statnett er driftssikkerheten i Lofoten og Vesterålen dårligere enn målet i den nye driftspolicyen 35 % av året. Som en konsekvens av dette opplever befolkningen gjentatte strømbrudd spesielt i vinterhalvåret.
Tirsdag 12. mars var det et massivt nettbrudd i Harstad, som førte til at hele Lofoten, Vesterålen og Harstad-området var uten strøm på kveld/natt og i morgentimene. 55.000 mennesker var uten strøm. Årsaken var i følge NRK et branntilløp i Statnetts transformatorstasjon i Kilbotn utenfor Harstad og feil i nettet til Lofot Kraft. Lofoten ble også rammet av massivt strømbrudd i romjulen. 29. desember 2012 forsvant strømmen etter et linjebrudd mellom Kanstadbotn og Kvitfossen. Dette er bare to eksempler av en rekke episoder som har satt søkelyset på forsyningssikkerheten i Nord-Norge.
Befolkningen og politikere i nord har lenge etterlyst tiltak for å bedre forsyningssikkerheten i strømnettet. Stadige strømbrudd skaper store problemer både for befolkningen og næringslivet. En løsning som mange peker på lokalt er å føre sentralnettet nærmere Lofoten og Vesterålen slik at tilkoblingen kan gjøres på Melbu eller Fiskebøl heller enn utenfor Harstad.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg er svært opptatt av at befolkning og næringsliv i hele landet skal ha en sikker strømforsyning. Hensynet til forsyningssikkerhet er en viktig årsak til de store investeringene som skal gjennomføres i sentral- og regionalnett i årene som kommer. Statnett og de regionale nettselskapene arbeider med flere prosjekter som skal bedre forsyningssikkerheten i Nord-Norge og samtidig gi mulighet for økt forbruk og tilrettelegge for ny fornybar energiproduksjon i regionen.
Jeg vil understreke at det er nettselskapene som er ansvarlige for kvaliteten og driftssikkerheten i sine nett og som må foreta de nødvendige investeringer for å sikre strømforsyningen. Nettvirksomhet er underlagt en omfattende regulering av myndighetene. NVEs årlige fastsatte inntektsrammer, sammen med gjeldende prinsipper for tariffering, skal gjøre det mulig å sørge for tilstrekkelige investeringer i nettanleggene.
Jeg er kjent med at Lofoten og Vesterålen har særlige utfordringer med strømnettet, dels på grunn av geografiske og klimatiske forhold, men også som følge av et stort investeringsetterslep som har resultert i kapasitetsproblemer og høy alder på deler av nettanleggene. Regionen er samtidig særlig utsatt for uforutsette hendelser med opphav i spesielt harde klimatiske forhold. Som representanten påpeker har det ved flere anledninger vært større strømbrudd i regionen som følge av feil på nettet.
De seneste årene er det imidlertid meldt, omsøkt og gitt konsesjon til flere nettanlegg som vil bidra til bedre forsyningssikkerhet og økt overføringskapasitet i strømforsyningen i Lofoten og Vesterålen. Blant annet fikk Lofotkraft 20. juni 2012 endelig konsesjon til en ny 132 kV-ledning fra Kanstadbotn til Kvitfossen som skal erstatte den eksisterende ledningen på strekningen. Lofotkraft har også meldt en ny 132 kV kraftledning fra Kvitfossen til Solbjørn.
Departementet har også mottatt en søknad fra Lofotkraft og Trollfjord Kraft om innlemmelse av Lofotringen i sentralnettet. Lofotringen er den ytterste 132 kV-ringforbindelsen i Lofoten og Vesterålen og går mellom Kanstadbotn og Hinnøy, via Kvitfossen i Lofoten, Melbu, Stokmarknes og Sortland i Vesterålen. Jeg kan ikke uttale meg nærmere om saken nå ettersom den er under behandling i departementet.