Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1036 (2012-2013)
Innlevert: 19.03.2013
Sendt: 20.03.2013
Besvart: 08.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge Aftenposten.no den 18. mars skylder voldsdømte 1 milliard kroner i erstatningsbeløp. Reglene om voldsoffererstatning ble endret i 2001, og de som ble tilkjent erstatning for dette har da ventet uholdbart lenge på å få utbetalt erstatningen. Det er en svært uverdig behandling av ofre.
Mener statsråden at ordningen for voldsoffererstatning er rimelig, eller vil statsråden foreslå endringer slik at voldsofre får sin erstatning som de er tilkjent?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Utgangspunktet er at skadevolder skal betale erstatning til ofrene. Når skadevolder er ukjent eller ute av stand til å gjøre opp for seg, trer staten inn og betaler voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning har en øvre grense. Da ordningen ble opprettet i 1975, var den øvre grensen på 100 000 kroner. Regjeringen er opptatt av voldsofrenes rettigheter og har hevet den øvre grensen for voldsofrene flere ganger, sist i mars 2012 da den ble hevet fra 40 G til 60 G, ca. 4,7 mill. kroner.
Det er skadetidspunktet som avgjør hvilke øvre grense som benyttes. Jeg mener dette er en fornuftig regel. I sakene omtalt i Aftenposten 18. mars var gjerningsmennene dømt til å betale foreldrene et erstatningsbeløp som var høyere enn den øvre grensen for voldsoffererstatning på skadetidspunktet. Foreldrene har derfor fått maksbeløpet for voldsoffererstatning på det aktuelle tidspunkt og har måttet kreve det overskytende fra gjerningsmannen.
Den øvre grensen for voldsoffererstatning ble som nevnt hevet til 60 G ved lovvedtak 30. mars 2012. Spørsmålet om tilbakevirkende kraft ble grundig debattert. Jeg minner om at det var bred enighet på Stortinget om å følge det generelle utgangspunktet om at lover ikke gis tilbakevirkende kraft.
Ettersom det ikke var behandlet noen voldsoffererstatningskrav med opphav i straffbare forhold skjedd 1. januar 2011 eller senere der regelen om den øvre grensen på 40 G hadde fått betydning, ble det likevel besluttet å la den nye bestemmelsen få virkning for alle handlinger skjedd etter denne datoen. Spørsmålet er nærmere behandlet i Prop. 65 L (2011-2012) punkt 6.4 jf. Innst. 219 L (2011-2012).