Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1045 (2012-2013)
Innlevert: 20.03.2013
Sendt: 21.03.2013
Besvart: 04.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): FrP fremmet 17. mars 2010 et representantforslag dok8:94 S (2009-2010) om å få på plass en ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy. Etter diverse spørsmål om dette til tidligere og nåværende statsråd, ble det på spørsmål nr. 15:2006 (2011-2012) av 26.09.12 svart følgende: Saken gis imidlertid nå prioritet. Mitt spørsmål til statsråden blir da, 6 måneder etter dette svar.
Hva er status for arbeidet med egen godkjenningsordning for ombygde og amatørbygde kjøretøy?

Begrunnelse

Sak om ombygde og amatørbygde kjøretøy ble fremmet av FrP 17. mars 2010. 16. april 2010 sendte statsråden ut en pressemelding om at departementet ville sette ned en gruppe som skal utrede nærmere om det er grunnlag for å etablere en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy.
14. november 2011 fikk daværende statsråd skriftlig spørsmål 15:694 (2010-2011) om hva som til da hadde skjedd.
21. november 2011 fikk daværende statsråd enda et spørsmål 15:292 (2011-2012) om når man kunne forvente at saken var klar fra regjeringens side.
Etter stor tålmodighet, sendte vi enda et spørsmål 13. september 2012 15:1919 (2011-2012) og spurte om status for arbeidet.
25. september 2012 ble det sendt enda et spørsmål 15:2006 (2011-2012) med spørsmål om hvorfor regjeringen forsinker denne saken.
Svarene har alltid vært at utredningene er i gang eller forsinkelser eller som nå sist at saken skulle få prioritet.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg kan opplyse om at Vegdirektoratet nå har hatt forslag til forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy på høring, med høringsfrist 1. februar 2013. Videre er etaten i gang med å utarbeide kontrollveiledning og rutinebeskrivelser til forskriften. Dette må være på plass før forskriften kan vedtas.
I tillegg til den nasjonale regelverksprosessen, må forslaget notifiseres til ESA i henhold til lov om meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven). Dette innebærer at forslaget ikke kan vedtas før etter en frist på 3 måneder. Forslaget er nå notifisert, og fristen utløper i midten av juni. Ettersom det må tas høyde for at det vil kunne komme innspill av betydning for forskriften i forbindelse med notifiseringen, kan Vegdirektoratet ikke sette noen sikker dato for når forskriften kan forventes vedtatt. Arbeidet med å få vedtatt forskriften er imidlertid en prioritert oppgave.

Bakgrunnsinformasjon:

Statens vegvesen vil i tiden frem mot sommeren arbeide med å få på plass kontrollveiledning og rutinebeskrivelser, samt utpeke stasjoner som får ansvar for kontroll av amatørbygg. Dette må være på plass før forskriften vedtas. EØS-notifiseringen er sendt 19. mars. Vegdirektoratet forventer at det kan komme innspill fra EU. På denne bakgrunn antar vi at forskriften tidligst kan vedtas fra i høst. Vi vurderer også om dato for ikrafttredelse bør settes til 1. januar 2014, i tråd med enkelte høringsinnspill som er kommet.