Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1079 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Bodø kommune har kommet med en uttalelse om lav politidekning og store utfordringer for Bodø politistasjon. Hovedargumentene er antall innbyggere, universitetet, Forsvarets aktivitet og at byen er et knutepunkt kommunikasjonsmessig. Videre har man den siste tiden opplevd flere saker med grove seksuelle overgrep.
Er statsråden enig i de bekymringer Bodø kommune beskriver, og vil statsråden ta et initiativ slik at Bodø politistasjon får flere ressurser?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet fordeler ikke bevilgninger til politidistriktene.
Departementet fordeler bevilgningene til Politidirektoratet, som igjen fordeler til det enkelte politidistrikt og særorgan. I de senere årene har Politidirektoratet i fordelingen benyttet en ressursfordelingsmodell (Fürst og Høverstad-modellen), med et sett forhåndsdefinerte fordelingskriterier.
Budsjettet til politi- og lensmannsetaten er økt med 673,9 millioner kroner fra saldert budsjett 2012 til saldert budsjett 2013. 404,8 millioner kroner av økningen er kompensasjon for lønns- og prisstigning.
Departementet har i tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2013 fremhevet beredskap, forebyggende arbeid og effektiv kriminalitetsbekjempelse som tre innsatsområder som skal være spesielt lederforankret i organisasjonen, og at bl.a. økt bemanning må prioriteres for å nå målene knyttet til innsatsområdene. Årets avgangskull på Politihøgskolen er på 720 studenter. Forutsatt at uteksaminerte studenter søker jobb i politiet og at forventet avgang fra etaten blir som beregnet vil det være en økning på 350 stillinger i løpet av 2013. 150 millioner kroner av økningen i budsjettet er knyttet til disse årsverkene, slik at uteksaminerte studenter kan tilbys jobb fra sommeren 2013.
Bodø politistasjon, som nevnes konkret i spørsmålet, ligger i Salten politidistrikt. Politidirektoratet informerer om at dette politidistriktet har hatt en økning i antall politiårsverk fra 107 i 2010 til 111 i 2012. Tildelingen fra Politidirektoratet til Salten politidistrikt er økt fra 122,2 mill. kroner i 2012 til 129,3 mill. kroner i 2013, inkludert en økning på fem politiårsverk. Politimesteren i Salten har ansvaret for å disponere bevilgningen slik at distriktets oppgaver samlet sett blir best mulig ivaretatt.