Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1080 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 08.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Atter en gang har diskusjonen rundt kjøp av nye F 35 jagerfly økt i omfang. Det fremsettes bekymringer rundt Lockheed Martins evne og mulighet til å overholde avtalt pris, flyets forventede egenskaper og leveringstidspunkt.
Kan jeg derfor be statsråden bekrefte at den pris som Forsvarsdepartementet har oppgitt fortsatt er reell, og at flyene vil bli levert i henhold til gitt tidsplan, gitt pris pr. fly og at norsk industri blir tilgodesett med industriavtaler, slik Stortinget har forutsatt?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarsdepartementet kan bekrefte at de foreliggende kostnadsestimatene som ble orientert om i Prop. 1 S (2012-2013) fortsatt står ved lag. Kostnadsestimatene er utarbeidet gjennom en grundig nasjonal usikkerhetsanalyse. Denne tar høyde for hele usikkerhetsbildet knyttet til flyanskaffelsen og gir grunnlag for den forventede kostnad som er presentert for Stortinget. Gjennom informasjon Norge får som partner i det flernasjonale JSF-programmet har det ikke fremkommet opplysninger som ikke er behandlet i den nasjonale usikkerhetsanalysen. Dette innebærer at kostnadene relatert til hvert enkelt fly også er stabile i forhold til tidligere presentert kostnadsbilde.
Videre kan Forsvarsdepartementet bekrefte at den tidsplan departementet har lagt til grunn og som tidligere er presentert til Stortinget fortsatt er gyldig. I forhold til gjeldende plan i det flernasjonale programmet vil F-35 ha tilstrekkelig teknisk modenhet til å løse norske krav til initiell operativ evne i god tid innen dette planlegges oppnådd i Norge. I løpet av våren 2013 har det blitt presentert flere rapporter fra amerikanske myndigheter (eksempelvis GAO-rapporten som ble utgitt i mars 2013). Disse rapportene, sammen med rapporteringen internt i det flernasjonale programmet, bekrefter at programmets tekniske utfordringer er håndterbare og at gjeldende plan derfor er realistisk og gjennomførbar.
Som orientert om i Prop. 73 S (2011-2012) er regjeringens industrielle målsetning å sikre en nasjonal verdiskapning over tid i samme størrelsesorden som anskaffelseskostnaden for flyene, noe som utgjør om lag halvparten av anskaffelseskostnaden for hele kampflyprogrammet. Realisering av den politiske målsetningen om industriell retur forutsetter at både industrien og de politiske myndigheter opprettholder et aktivt engasjement mot produsentene. Forsvarsdepartementet legger også stor vekt på at både Joint Strike Missile fra Kongsberg Defence Systems AS og 25 mm kanonammunisjon (APEX) fra Nammo AS, blir integrert i F-35. På disse områdene har det i den senere tid vært god fremgang, både i forhold til amerikanske myndigheter og det flernasjonale JSF-programmet. I tillegg legger Forsvarsdepartementet stor vekt på å promotere annen norsk industri. Eksempler på dette er min reise til USA før jul, og statssekretær Eirik Øwre Thorshaugs besøk til USA i begynnelsen av mars, sammen med en større norsk industridelegasjon.
Jeg kan ikke se at det har fremkommet faktainformasjon i den offentlige debatten som ikke allerede er rapportert gjennom det flernasjonale programmet. Informasjonen er derfor allerede lagt til grunn i våre analyser og i mine anbefalinger til Stortinget. Jeg er trygg på at både den norske anskaffelsesplanen og det tilhørende kostnadsbildet er solid.