Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1054 (2012-2013)
Innlevert: 21.03.2013
Sendt: 22.03.2013
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 03.04.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Rana Kommune og Mo i Rana Havn KF har et akutt behov for å få utdypet havnefasiliteter som kan ta i mot skip som krever større dybde. Problemet er akutt, bl.a. i og med at store transportlaster til Rana i forbindelse med oljeaktiviteter i Norskehavet må omlastes i større havner i Europa, noe som er lite effektivt og fordyrende.
Hvordan kan statsråden bidra til at utdyping av Rana Havn kan fremskyndes slik at havna kan fremstå som meget effektiv bl.a. ifm. de betydelige aktivitetsøkningene på sokkelen utenfor Helgeland?

Begrunnelse

Siste eksempel som er dukket opp som illustrerer det akutte behovet for utdyping av Mo i Rana Havn, er skipningen av rør for WASCO som skjer fra fjerne Østen på store skip på rundt 50 000 DWT. Per i dag kan denne båtstørrelsen ikke anløpe lossekaiene i Mo i Rana grunnet dybdeforholdene. Rana Industriterminal har i dag 8 meters dybde ved egen kai, en dybde som man ikke kan øke ved dette kaiavsnitt. Løsningen på dette for WASCO, er at store skipet må losse sin last i en større europeisk havn, og at lasten fraktes til Mo i Rana på mindre skip. En slik omlasting blir meget kostbar og svekker effektiviteten.
I Mo i Rana er Toraneskaia I og II samt RO-anlegg i 2001/2 utbygget til et moderne kaiavsnitt, tilknyttet CargoNets jernbaneterminal i bakområdet. Den utbygde kaia har en dybde ved kai på 8 meter, denne dybden kan økes til 14 meter eller mer om nødvendig. I tillegg til alt dette prosjekterte man en dypvannskai på vestenden, med en dybde på 23 meter som nå kan realiseres.
Det nylig avholdte Kystseminar 2013 handlet mye om NTP 2014 – 2023. Rana kommune og Mo i Rana Havn KF har uttrykt at de er fornøyd med at Kystverket har pekt ut et prosjekt i Mo i Rana havn mht. utdyping.
At utdypingen først kommer i siste periode av nevnte NTP er ikke tilfredsstillende i og med at betydelig økt aktivitet og endring i fartøystørrelse krever akutte tiltak.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Regjeringen vil i den kommende meldingen til Stortinget om Nasjonal transportplan legge fram sine forslag til samferdselsprioriteringer for perioden 2014 – 2023. I februar 2012 la transportetatene fram sitt planforslag. I dette planforslaget er innseilingen til Mo i Rana foreslått startet opp i perioden 2018 – 2023.
I Nordland fylkeskommunes høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 slutter fylkeskommunen seg til Kystverkets prioriteringer. Fylkestinget peker i uttalelsen på at det er mange positive farledstiltak i planforslaget, og framholder at den ikke har forslag til omprioriteringer av prosjekter.
Representanten Ivar Kristiansen viser i begrunnelsen for sitt spørsmål at Rana kommune og Mo i Rana Havn KF har uttrykt at de er fornøyd med at Kystverket har pekt ut et prosjekt i Mo i Rana havn mht. utdyping, men representanten framholder samtidig at det ikke er tilfredsstillende at utdypingen kommer i siste del av planperioden. Jeg er glad for at det er økende aktivitet i Mo i Rana havn. Transportetatenes planforslag viser imidlertid at det er mange gode prosjekter som det må prioriteres mellom. Gjennomføringstakten vil avhenge av den totale investeringsrammen for transportplanen og de årlige budsjetter.
Arbeidet med meldingen til Stortinget om Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023 er nå under sluttføring, og Regjeringens plan er å legge fram meldingen for Stortinget i vårsesjonen 2013.