Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1056 (2012-2013)
Innlevert: 21.03.2013
Sendt: 22.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for å bevare ressurspersoner med opparbeidet kompetanse på indentifisering av mulige ofre for menneskehandel?

Begrunnelse

Siden 2007 har Hvalstad transittmottak hatt et eget team som jobber med saksfeltet menneskehandel. Teamet, som utgjør 2 årsverk, gir forebyggende informasjon til beboerne og jobber med å avdekke menneskehandel. De har øremerkede vakter til å gjøre nettopp dette arbeidet.
Teamet har høy kompetanse og stor erfaring knyttet til identifisering av mulige ofre for menneskehandel. I 2011 identifiserte teamet 26 mulige ofre for menneskehandel. I 2012 hadde teamet samtaler om menneskehandel med 95 ungdommer. Av disse ble 42 identifisert som mulige ofre for menneskehandel.
Det siste året har Hvalstad mottak drevet på stadig midlertidige kontrakter med UDI, etter at kontrakten Hero ble sagt opp. For to uker siden fikk de ansatte på Hvalstad beskjed om at svar fra UDI var kommet og at dette ville medføre store nedskjæringer.
Som følge av nedskjæringen på Hvalstad legges menneskehandel-teamet ned. Samtlige av menneskehandel-teamets medlemmer rammes av nedskjæringene. Det vil dermed ikke være noen videreføring av den kompetansen teamet har bygget opp på feltet gjennom flere år.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Driftsavtalene for transittmottakene for enslige mindreårige asylsøkere har nylig vært konkurranseutsatt. Mysebu transittmottak med Link AS som driftsoperatør vant anbudsrunden. Dette medfører at funksjonen som hovedankomsttransitt flyttes fra Hvalstad transittmottak til Mysebu og at bl.a. gjennomføring av intervjuer, helseundersøkelser og alderstesting heretter vil foregå mens asylsøkerne er på Mysebu.
UDI har inngått ny kontrakt med Hero som er driftsoperatør for Hvalstad transittmottak som innebærer en ny rolle som avlastningstransittmottak. Som en følge av nye oppgaver, har Hero besluttet å omorganisere driften og redusere bemanningen. Omorganiseringen omfatter også menneskehandelsarbeidet. Hero har besluttet å oppløse menneskehandelteamet de i sin tid valgte å opprette, men har informert UDI om at arbeidet mot menneskehandel videreføres og ivaretas av personer med kompetanse på feltet.
UDI har retningslinjer som skal sikre at mottakene klarer å identifisere mulige ofre for menneskehandel og gi disse tilpasset oppfølging. Disse retningslinjene er like for alle mottak og stiller krav til arbeid mot menneskehandel i mottak. Det stilles blant annet krav om at alle mottak skal ha en medarbeider med ansvar for mottakets menneskehandelsarbeid. Vedkommende skal inneha spisskompetanse på feltet, og skal bidra til å sikre oppdatert kunnskap blant de øvrige mottaksansatte samt bidra til å opprettholde fokus på temaet. Mottaket kan innenfor rammen av UDIs retningslinjer velge hvordan de vil organisere arbeidet for best mulig å tilfredsstille de kravene som er stilt.
Identifisering av mulige ofre for menneskehandel er en forutsetning for å kunne yte bistand og beskyttelse til ofrene. I tillegg til det pågående arbeidet i mottak har Regjeringen egne tiltak for å styrke arbeidet med identifisering av sårbare barn i mottak både i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014) Sammen mot menneskehandel og i Meld. St. 27 (2011-2012) Barn på flukt. Gjennomføringen av disse tiltakene og utviklingen av arbeidet mot menneskehandel i mottak, er noe Justis- og beredskapsdepartementet følger tett.