Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1082 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 10.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fra flere yrkessjåfører kommer det innspill om at det i forbindelse med føreropplæringen for de som skal ta førerkort på bil så burde man hatt noen timer hvor man får opplæring i hvordan trafikkbildet oppleves i en lastebil/vogntog, helst gjennom praktisk øvelser.
Vil statsråden vurdere om dette bør inngå som en del av den obligatoriske førerkortopplæringen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Ved utformingen av dagens føreropplæring, som har vært gjeldende siden 2005, ble det gjort omfattende vurderinger av både innhold og metode i opplæringen. Utvikling av evnen til å ta andre trafikanters perspektiv er et svært viktig element i opplæringen av nye førere. Læreplanen har blant annet klare målformuleringer når det gjelder innsikt i særlige risikoforhold og evne til samhandling. Kjennskap til forutsetningene for særlige trafikantgrupper, som blant annet gående, barn, førere av kjøretøy på to hjul og tyngre kjøretøy, skal vektlegges gjennom hele opplæringsforløpet.
Det er opp til trafikkskolene å velge metode for hvordan de vil gjennomføre undervisningen for å nå målene, bl.a. avhengig av den enkelte elevs forutsetninger. Blant trafikkskoler som tilbyr føreropplæring både for tunge og lette kjøretøy, er det noen som benytter demonstrasjon med tyngre kjøretøy i deler av undervisningen til klasse B. Det er imidlertid ikke satt obligatorisk krav til slike demonstrasjoner, da dette er ansett å være for kostbart og komplisert å oppfylle for trafikkskoler som ikke har opplæring for tyngre kjøretøy som en del av sitt eget opplæringstilbud.
Vegdirektoratet gjennomfører nå en omfattende evaluering av føreropplæringen. Evalueringen vil bli oppsummert i egen rapport med tilrådninger til eventuelle endringer og videreutvikling. I dette arbeidet vil det innkomne forslaget bli vurdert sammen med andre innspill til forbedring av opplæringen nye førere får.