Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1063 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 22.03.2013
Besvart: 04.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det uttrykkes stor bekymring for utviklingen i Luftforsvaret. Nøkkelpersonell forlater sine stillinger. Det er skapt en betydelig usikkerhet mht. tidspunkt for innfasing av nye kampfly og for avvikling av Quick Reaction Alert (QRA) i Bodø. Forsvarsledelsen deler denne bekymringen, og viser til at Luftforsvaret ikke vil makte de økonomiske utfordringer som følge av vedtakene i LTP. Forsvarssjefen uttaler til dagbladet.no at han deler bodøpersonellets bekymring for avvikling av QRA i Bodø.
Er dette en oppfatning som nå også deles av statsråden?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 22. mars 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om utviklingen i Luftforsvaret.
Etableringen av en ny basestruktur for Luftforsvaret er langtidsplanens mest omfattende og kompliserte grep, og henger uløselig sammen med anskaffelsen av nye kampfly – forsvarssektorens største materiellinvestering noensinne. Det er avgjørende å sikre at infrastruktur, organisasjon og kompetanse, understøttet av et tilstrekkelig økonomisk grunnlag, er på plass på rett sted til rett tid.
Ved behandlingen av Innst. 388 S (2011-2012), jf. Prop. 73 S (2011-2012), vedtok Stortinget bl.a. oppretting av én hovedbase for kampfly på Ørland flystasjon og at Bodø hovedflystasjon legges ned. Det ble også vedtatt å etablere en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes. Dette ligger fast.
Hensikten med omstillingen i Luftforsvaret er å kraftsamle og utvikle robuste kompetansemiljøer samt frigjøre ressurser som gir grunnlag for å anskaffe og drifte moderne våpen og systemer. En vellykket omstilling av Luftforsvaret avhenger av at ulike satsinger, endringstiltak og prioriteringer som den nye langtidsplanen inneholder, og som henger nært sammen med hverandre, ses som en helhet.
Forsvarssjefen har, med bakgrunn i Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2013-2016 (IVB LTP), gitt generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) oppdrag om å utarbeide en overordnet og helhetlig omstillingsplan for Luftforsvaret.
Jeg er kjent med at GIL har tilskrevet Forsvarsstaben om utfordringer Luftforsvaret ser når det gjelder enkelte deloppdrag i IVB LTP. Spesielt gjelder dette etablering av NATO QRA med F-16 på Evenes fra utgangen av 2016, samt tidsfasing for opphør av faseettersyn vedlikehold på F-16 og nedlegging av enkelte spesialverksteder på Bodø. GIL mener at drift av parallell aktivitet på flere baser enn nødvendig i en omstillingsperiode bør unngås så langt det er mulig, da dette er personell- og kompetansemessig krevende og økonomisk utfordrende. Forsvarsstaben opplyser at de har startet arbeidet med å avklare gjenstående utfordringer og Forsvarsdepartementet avventer Forsvarsstabens videre behandling av saken.
Luftforsvaret skal gjennomføre en krevende omstilling. I arbeidet med å følge opp Stortingets beslutninger har det vært lagt vekt på å ivareta ulike hensyn på en forsvarlig måte innenfor rammen av de overordnede mål som er satt for den videre utviklingen av Forsvaret. Luftforsvarets omstilling skal være kostnadseffektiv og mest mulig forutsigbar for personellet. For meg er det viktig at det legges fullt trykk på snarlig å få på plass en endelig fremdriftsplan. Jeg har tiltro til at forsvarssjefen gjennomfører omstillingen av Forsvaret på en god måte.