Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1067 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 22.03.2013
Besvart: 09.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvorfor har statsråden valgt å overprøve Transnovas faglige anbefaling om støtte til hydrogenfyllestasjoner i Oslo og Akershus?

Begrunnelse

I samferdselsdepartementets tildelingsbrev for Transnova framgår det at for at Transnova skal kunne støtte drift av og investeringer i hydrogenstasjoner, så må det også være bidrag fra næringslivet.
Transnova har søkt samferdselsdepartementet om å kunne gi videre driftsstøtte til HYOP AS og støtte til kjøp av hydrogenstasjoner på Gaustad, som nå eies av H2 Logic i Danmark og som nå vil selge eller demontere denne.
Transnova har fått svar fra Samferdselsdepartementet at den næringslivsstøtten som er synliggjort i søknaden ikke er stor nok hvis det skal være i tråd med de intensjonene som er gitt i tildelingsbrevet til Transnova for 2013 og at det ikke er grunnlag for å inngå en avtale om driftsstøtte med HYOP.
Samferdselsdepartementet ber Transnova utlyse en konkurranse om drift og videreutvikling av hydrogensatsjoner og hvor det stilles krav til næringslivsbidrag og hvor Samferdselsdepartementet har satt en øvre ramme for hvor mye Transnova kan gi i årlig støtte.
Transnova kan dermed ikke gi videre støtte til HYOP frem til en konkurranse er avgjort. Transnova kan heller ikke gi garantier for kjøp av hydrogenstasjonen på Gaustad. Stasjonen koster 5,5 mill. Akershus fylkeskommune har bevilget 3 millioner kroner for å sikre at hydrogenstasjonen på Gaustad ikke tas ned og selges ut av landet. Hyop har driftsmidler ut april måned.
Akershus og Oslo er den regionen som er fremst i Europa når det gjelder tilrettelegging for tidlig innfasing av hydrogenkjøretøy. Flere av bilprodusentene har bekreftet at de vil levere hydrogenbiler til markedet i Norge i 2014. Dersom driften av hydrogenstasjonene nå må stanses og fagkompetansen blir borte, vil muligheten for tidlig innfasing av hydrogenbiler i Norge forsinkes vesentlig.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Først og fremst vil jeg presisere at Samferdselsdepartement ikke har avvist Transnovas anbefaling om å støtte drift av hydrogenfyllestasjoner i Oslo og Akershus. Vi ber Transnova om å lyse ut et hydrogenprosjekt i 2013, i tråd med tildelingsbrevet. HYOP er velkommen til å søke om midler på lik linje med andre aktører. Samferdselsdepartementets holdning i denne saken har vært helt klar siden Statoil trakk seg ut av driften av hydrogenstasjonene i begynnelsen av 2012. I tildelingsbrevet til Transnova for 2012 sto det følgende: Det er usikkerhet om framtiden til flere av hydrogenstasjonene, og vi ber Transnova følge utviklingen. Dersom det er nødvendig ber vi Transnova gå i dialog med relevante aktører for å få til løsninger/samarbeidsformer for å opprettholde driften av en hensiktsmessig hydrogenstasjonsstruktur i de nærmeste årene. Det forutsettes at Transnova ikke skal fullfinansiere drift av pumpene, og at næringslivet må bidra med egen økonomisk og administrativ innsats. Eventuell støtte fra Transnova skjer på vanlige vilkår og må vurderes opp mot andre prosjekt for å redusere klimagassutslippene.
Departementet har fulgt opp dette i budsjettproposisjonen for 2013 budsjettet og basert på Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 13 S (2012-2013) er det i tildelingsbrevet til Transnova for 2013 tatt inn følgende tekst om hydrogenstasjonene:
Eventuell støtte til driften av hydrogenstasjonene forutsetter at næringslivet bidrar. Transnova bør lyse ut et hydrogenprosjekt i 2013 der det forutsettes at næringslivet bidrar med støtte til hydrogenstasjonene.
Samferdselsdepartementet ber Transnova følge opp Innst. 13 S ved å invitere til en dialog om på hvilken måte næringslivet kan bidra til driften av hydrogenstasjonene.
Bakgrunnen for departementets holdning er at dersom markedet/næringslivet ikke viser interesse for teknologien, er det på prinsipielt og faglig grunnlag feil at myndighetene fortsetter å drifte hydrogenstasjonene. Dette bryter med prinsippet om teknologinøytralitet og at det er markedet og ikke myndighetene som må finne frem til de beste teknologiene.
Det er bevilget store summer til forskning og utvikling av hydrogen i Norge de siste 10 årene. I tillegg er hydrogenbiler med brenselceller fritatt fra alle avgifter, har tilgang til kollektivfelt, samt gratis parkering og bomring. Dette bør være så gode incentiver at næringslivet også bør kunne ta en aktiv rolle i finansieringen av driften av hydrogenstasjonene.
Det er riktig at Transnova har belyst en næringslivsstøtte i driften av hydrogenstasjonene. Størrelsen på denne støtten har ikke vært av betydning for departementets vurdering. Departementet mener at det er behov for en aktiv deltakelse fra næringslivet for å sikre en effektiv drift av hydrogenstasjonene. Den belyste næringslivsstøtten kan ikke anses for å være aktiv. Driften av hydrogenstasjonene i 2012 har i all hovedsak vært basert på statlige midler.
Jeg vil også presisere at det er usikkerhet knyttet til når og hvor mange hydrogenbiler som vil komme til Norge i fremtiden. Transnova antyder at det vil ta 4 til 7 år før hydrogenbilene blir kommersielt tilgjengelig til en akseptabel pris. Mye av fremtidsutsiktene for disse bilene baserer seg på intensjonsavtaler. Det er ingen bindende avtaler knyttet til når vi vil ha et bestemt antall hydrogenbiler i landet.
Videre vil jeg påpeke viktigheten av å legge til rette for infrastruktur for elektriske kjøretøy. Vi har nå passert 10 000 elektriske kjøretøy i landet, dette plasserer oss på verdenstoppen for antall elbiler per innbygger. Det medfører et stort behov for infrastruktur, både for normalladning og hurtigladning. Næringslivet har deltatt aktivt i utbyggingen av infrastruktur for elektriske kjøretøy. Dette, i kombinasjon med gode incentivordninger, mener jeg har bidratt til den positive utviklingen vi har sett for elbiler i Norge.