Skriftlig spørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1069 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 22.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Hva blir prosentsatsen for arbeidsgiveravgift dersom man innfører samme sats over hele landet, og legger til grunn at endringen skal være provenynøytral?

Begrunnelse

Lav arbeidsgiveravgift er viktig for bedrifter som ligger langt fra markedene. Hensikten er blant annet å øke sysselsettingen i distriktskommunene. Flere kommuner ser på soneinndelingen som urettferdig, spesielt de små distriktskommunene. NHO Buskerud har uttalt at de ønsker like vilkår i Hallingdal og Valdres. Kommunene i Hallingdal har en prosentsats på 10,6, Valdres har 6,4 %.
I Meld. St. 13 (2012- 2013) Ta heile Noreg i bruk, om distrikts- og regionalpolitikken legger regjeringa opp til samme prosentsats og soneinndeling slik som den er i dag og at de nye retningslinjene gjeldene fra 2014 skal være provenynøytrale.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert. Satsen varierer fra 0 til 14,1 pst. Det anslås at arbeidsgiveravgiften må settes til om lag 13 pst. dersom den skal være den samme over hele landet og samlet påløpt proveny skal opprettholdes.
Anslaget tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås statistikk over grunnlaget for arbeidsgiveravgiften i 2011.