Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1070 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 05.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kontrollen av private skoler er streng. Derimot er kontrollen av offentlige skoler ivaretatt av skoleeiere, nemlig kommunene og fylkeskommunene. Dette er uheldig og det burde ikke være tvil om at kontrollen ville ha blitt bedre om den ble ivaretatt av en uavhengig instans.
Vil kommunalministeren ta initiativ til at også kommunale skoler og fylkeskommunalt drevne skoler blir underlagt uavhengig kontroll?

Begrunnelse

Mange skoler har dårlig inneklima, noe som kan være en direkte eller indirekte årsak til fravær både når det gjelder elever og ansatte. Stort fravær hindrer læring og frafallet i norsk skole på videregående nivå er altfor høyt.
Selvfølgelig kan dette tilskrives flere forhold enn inneklima, men dårlig inneklima kan være en medvirkende faktor.
Tiltalende fysiske omgivelser gir et godt læringsmiljø. Derfor må kontrollen også av offentlige skoler styrkes.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er i dag både kommunalt og statlig tilsyn med offentlige og private skoler. Det stilles de samme krav til inneklima og fysisk skolemiljø for begge skoleslag. Kommunen skal dokumentere særskilt i sin internkontroll at tilsynet er organisert slik at uavhengighet og likebehandling sikres. Dette kravet er nytt fra 2012 og følger av folkehelseloven § 30 annet ledd. Regjeringen har videre i Meld. St. nr. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage varslet en gjennomgang av dagens lovverk for barnehagemiljøet.
De senere år har det blitt gjennomført flere undersøkelser av arbeidsmiljøet for elever og ansatte ved landets skoler fra både arbeidsmiljø-, utdannings- og helsemyndighetene. Det er kjent at det fysiske miljøet ved mange skoler ikke samsvarer med krav i gjeldende regelverk. Kartlegginger som er gjennomført har vist at kun 50 % (2007) og 68 % (2009) av skolene var godkjente. Dette er alvorlig siden det er en forutsetning for elevenes læring og helse at skolemiljøet tilfredsstiller grunnleggende helsekrav.

Regelverket

Krav til skolebarns fysiske og psykososiale miljø er regulert både gjennom helselovgivningen og opplæringslovgivningen. Det er skoleeier som er ansvarlig for at skolene drives i tråd med lovverket.
Folkehelseloven og forskrift 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller krav om at skoler skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at kravene til fysisk og psykososialt miljø oppfylles. Skolene skal ha et tilfredsstillende inneklima, og det stilles krav til rengjøring, vedlikehold, lydforhold, sanitære forhold m.v. Alle skoler skal være godkjent, og for å få godkjenning skal kravene i forskriften være oppfylt. Kommunen (miljørettet helsevernmyndighet) fører tilsyn og er klageinstans.
Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene i grunnskolen og i videregående skole rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven § 9a-2 stiller krav til at det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normer som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Bestemmelsen inneholder de samme kvalitative krav til det fysiske miljøet som forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans. Opplæringsloven kapittel 9a om elevenes skolemiljø gjelder også for private skoler som er godkjent etter privatskoleloven og private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12. Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med private skoler.

Kommunens ansvar

Kommunen som godkjennings- og tilsynsmyndighet skal etter folkehelseloven § 9 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 25 føre tilsyn med miljørettet helsevern. Dette innebærer at tilsynsmyndigheten har oversikt over alle barnehager, grunnskoler og videregående skoler i kommunen (kommunale, fylkeskommunale og private) og over elevenes skolemiljø. Kommunen skal godkjenne barnehager og skoler som oppfyller kravene om fysisk og psykososialt miljø i forskriften. Kommunen har også et ansvar for å drive råd og veiledning, jf. § 4 i folkehelseloven.
Kommunens ledelse har ansvar for at det føres et forsvarlig tilsyn med skolene og barnehagene i kommunen, uavhengig av om de er offentlige eller private. Kommunen skal gjennom sin internkontroll dokumentere særskilt at tilsynsoppgaven er organisert slik at faglighet, uavhengighet og likebehandling sikres. Det betyr for eksempel at tilsynsoppgaven ikke kan legges til skoleetaten eller etat med ansvar for skolebygg. Dokumentasjonskravet er nytt fra 2012 og følger av folkehelseloven § 30 annet ledd.
Kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 25 er uforsvarlig dersom tilsynsmyndigheten ikke

•har oversikt over godkjenningspliktige skoler
•unnlater å følge opp forhold som tilsier at miljøet i skolene er uforsvarlig, inkl. skoler som ikke har søkt om godkjenning
•ikke fører et regelmessig tilsyn med skolene.

Tilsynsmyndigheten bør regelmessig rapportere til kommunens ledelse om status for miljøet i skolene. En slik oversikt bør være offentlig tilgjengelig.

Fylkesmannens ansvar

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for det statlige tilsynet med skolenes og skoleeiernes oppfyllelse av kravene som følger av opplæringsloven. Oppgaven har departementet delegert til fylkesmannsembetene. Dersom det ved et statlig tilsyn blir oppdaget forhold som står i strid med lovens krav, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette på forholdene. I tillegg til å gi pålegg skal fylkesmannen gi veiledning i hvordan kravene kan møtes og samarbeide med skoleeier for å sikre et godt resultat for elevene.
Fylkesmannen har også ansvar for å gi råd og veiledning til kommunene når det gjelder miljørettet helsevern. Videre er fylkesmannen klageinstans for saker som omhandler miljørettet helsevern, jf. folkehelseloven § 19.

Oppfølging

Jeg har sammen med kunnskapsministeren sendt et brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn der vi gjør rede for regelverk og ansvar. I brevet understreker vi hvor viktig det er at kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere planlegger og iverksetter de tiltak og forbedringer som må til for at skolene oppfyller kravene i regelverket. Vi varsler også at det i 2013 skal gjennomføres en ny kartlegging av godkjenningsstatus og tilsynspraksis ved landets skoler. Kartleggingen skal ses i sammenheng med fylkesmannens oppgave med å føre tilsyn med miljørettet helsevern (jf. folkehelseloven § 31). Resultatet av kartleggingen vil være et aktuelt grunnlag i fylkesmannens dialog med kommuner som kommer dårlig ut i forhold til andel godkjente skoler i kommunen, eller hvor det avdekkes svikt i tilsynspraksis.
Regjeringen har i Meld. St. nr. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage varslet en utredning av krav til fysisk og psykososialt miljø i barnehageloven. Erfaringene med eksisterende klage- og tilsynsordninger og kunnskap om den faktiske etterlevelse av opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler vil være en nødvendig del av utredningen av eventuelle nye lovbestemmelser. Målet med å eventuelt endre reglene på dette området vil være å sikre alle barn et miljø som fremmer fysisk og psykososial helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygger sykdom og skade.