Skriftlig spørsmål fra Kjell Arvid Svendsen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1074 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Arvid Svendsen (KrF)

Spørsmål

Kjell Arvid Svendsen (KrF): Vi har 8 barnehus i dag, samt 2 nye i 2013, som skal foreta dommeravhør og medisinske undersøkelser av barn i saker om vold og overgrep. De er spredt geografisk rundt i landet. For å sikre et godt og forsvarlig tilbud til alle barn og unge, bør man sikre at det foreligger et barnehus i rimelig geografisk nærhet av alle barn i Norge.
Har regjeringen planer om å bygge ut tilbudet om barnehus til andre deler av landet enn de 2 nye foreslåtte barnehus, hvor vil de opprettes, og når vil dette eventuelt skje?

Begrunnelse

Barnehusene er et tilbud til barn og unge hvor det foreligger anmeldelse i sak om vold eller seksuelle overgrep, hvor barnet selv har blitt utsatt eller har vært vitne til dette. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming.
Statens Barnehus gir råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. De tilbyr støtte til barn og foresatte/følgeperson underveis og i etterkant av dommeravhør. I tillegg blir det foretatt en vurdering av behov for eventuell oppfølging eller behandling. Barnehusene skal sikre barn og unges rettssikkerhet.
Formålet med opprettelsen av barnehus var å samle en tverrfaglig oppfølging av barn som selv har opplevd overgrep eller vært vitne til dette, hvor kompetanse på feltet skulle konsentreres og bygges opp. Man skulle sikre at barnet og de foresatte skulle slippe å forholde seg til flere etater.
På grunn av store geografiske avstander avhøres barn der de bor i tilknytning til nærmeste tinghus, og dermed kan man gå glipp av den oppfølging barna både har krav på og behov for.
Årsmeldingen fra Barnehusene fra 2012 viser at det tar 63 dager i snitt før barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep blir avhørt. Det er 49 dager lengre enn straffeloven tillater. Det viser at kapasiteten til barnehusene er stor, og at man ikke klarere å oppfylle lovens krav. Barna blir dermed den skadelidende part.
Forskningen viser klart at barn som er utsatt for overgrep kan få store traumer og utvikle psykiske lidelser. Tidlig intervensjon er derfor svært kritisk for å bekjempe skadeomfanget.
I tillegg kan lang ventetid av den medisinske undersøkelsen medføre at viktige bevis går tapt. Dette kan bety at saken svekkes betydelig, og rettssikkerheten til barnet svært redusert.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Arbeidet mot overgrep og vold er høyt prioritert av regjeringen. Dette gjelder i særlig grad overgrep og vold mot barn og unge. For å sikre et mer helhetlig og bedre hjelpe- og behandlingstilbud til barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, har regjeringen siden 2007 etablert Statens barnehus, i alt åtte, i alle helseregioner.
Basert på de seks først etablerte barnehusene ble ordningen evaluert i 2012. Evalueringen viser at i stigende grad gjennomføres hovedtyngden av dommeravhør på barnehusene. Samarbeidet mellom de ulike yrkesgruppene som er knyttet til barnehusene oppleves som positivt og fører til bedre ivaretakelse av barna. Evalueringen peker også på at bruken av barnehusene i stor utstrekning synes styrt av ressurssituasjonen, herunder geografisk avstand og reisevei til nærmeste barnehus.
I evalueringen pekes det på at det i første rekke er to tingretter som i mindre grad enn andre bruker barnehus til gjennomføring av dommeravhør. Det er Salten og Helgelands-regionen og Vestfold/Telemark.
Regjeringen har bestemt at det skal etableres to nye barnehus høsten 2013, lokalisert til Bodø og Sandefjord, for å avhjelpe utfordringene som bl.a. reiseavstand medfører både for barn/foreldre og for sakens øvrige aktører.
Videre vil jeg styrke ressurssituasjonen ved de eksisterende barnehusene, da det er grunn til å vente at fortsatt økning i antall avhør vil gi kapasitetsutfordringer ved barnehusene, slik det også framgår av evalueringen. Gjennom denne styrkingen økes bemanningen ved de eksisterende barnehusene med til sammen 17 stillinger.
Ordningen med barnehus er landsdekkende. Etter min mening vil vi med to nye barnehus og en betydelig ressursøkning ved de etablerte, få en betydelig styrking av kapasiteten ved barnehusene.
Evalueringen og oppfølgingen av den er omtalt i regjeringens Meld. St. 15 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner som nylig ble oversendt Stortinget
Det er naturlig å se an effekten av de allerede vedtatte tiltakene før man tar stilling til spørsmålet om etablering av ytterligere barnehus. I denne sammenheng vil jeg også understreke viktigheten av å sikre kvaliteten i de eksisterende barnehusene.