Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1076 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 05.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvor langt har man kommet med rydding og "reparasjon" av det militære skytefeltet på Hjerkinn og ligger man i rute iht. det tidsskjemaet som ble laget for dette prosjektet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Prosjektet for tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål er forutsatt gjennomført i perioden 2006-2020, med fase 1 i 2006-2012 og fase 2 i 2013-2020. Tilbakeføringen er banebrytende, både når det gjelder omfang og kompleksitet knyttet til eksplosivrydding, og naturrestaurering med strenge krav til standard i krevende høyfjellsterreng. Erfaringen fra fase 1 er at søk i forbindelse med eksplosivryddingen er mer tidkrevende enn opprinnelig antatt.
Framdrift på eksplosivrydding ligger til rette for en ferdigstillelse av prosjektet som planlagt i 2020. Ved utgangen av 2012 var 127 av skytefeltets 165 kvadratkilometer ryddet med ett eller flere søk.
Naturrestaurering av områdene med store skyteanlegg og masseuttak er i sluttfasen, og anleggsarbeidene planlegges avsluttet i 2013. Noe revegeteringsarbeid vil skje i 2014. Naturrestaureringen vil da trappes ned inntil fjerning av veganlegg i løpet av de tre siste årene av prosjektet.
Fjerning av Snøheimvegen fra Stridåbrua til Snøheim (4 km) er ikke gjennomført i fase 1, siden Stortinget har forutsatt ny behandling av hva som skal skje med vegen. Fjerning av veg gjennom Grøndalen (8 km) er utsatt til fase 2 av hensyn til tilgjengelighet for gjenstående eksplosivrydding i området.
Nødvendige arealplaner, kulturminneundersøkelser og tillatelse til forurensningstiltak foreligger godkjent for hele prosjektet.
Økonomisk og framdriftsmessig status tilsier at prosjektet kan avsluttes i henhold til planen i 2020.