Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1087 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvordan ser statsråden på planene om å bygge mer rovdyrgjerde for å skille bufe og rovdyr spesielt i områdene i Oppland og Hedmark?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg ønsker ikke å kommentere konkrete enkeltsaker som gjelder søknader om rovdyravvisende elektriske gjerder. På generelt grunnlag er jeg positiv til at denne typen tiltak, i den grad de er egnet, blir benyttet som forebyggende tiltak mot rovviltskader. Før slike gjerder settes opp må Fylkesmannen godkjenne området som skal gjerdes inn. Dette følger av en forskriftsfestet standard for oppføring og vedlikehold av rovdyravvisende elektriske gjerder som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Standarden sier blant annet at det må påses at reglene i naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og grannegjerdeloven ivaretas. Her vil det være spesielt viktig å se på konsekvensene som rovdyravvisende elektriske gjerder kan medføre for blant annet allmenn ferdsel, naturinngrep, annet vilt og reindrift. Av erfaring kan vi se at tapene er redusert i flere av områdene hvor rovdyravvisende elektriske gjerder er satt opp i tråd med standarden. Det viser at gjerdene har fungert effektivt for å forebygge rovviltskader.