Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1092 (2012-2013)
Innlevert: 02.04.2013
Sendt: 02.04.2013
Besvart: 16.04.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Klimautfordringen krever omlegging fra fossile til utslippsfrie energibærere.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av forskrifter og regelverk slik at elektrisitet behandles på lik linje med andre utslippsfrie energibærere?

Begrunnelse

Energibruk står i dag for 2/3 av klimagassutslippene - også i Norge. Klimautfordringen kan derfor bare løses gjennom omfattende omstilling av energisystemet. Skal temperaturstigningen begrenses til maksimum 2 grader, må så og si all energibruk skje uten utslipp av C02. Energien til sluttbrukere må leveres gjennom utslippsfrie energibærere. Eventuelle utslipp må fjernes i produsentleddet. Dette krever et regelverk som stimulerer en omlegging fra fossile til utslippsfrie energibærere, der elektrisitet vil være den viktigste.
Det eksisterer i dag en rekke forskrifter og standarder som daglig fører til beslutninger der man tillegger bruk av elektrisitet C02-utslipp på høyde med fossil energi. I Enovas mandat og i NVEs energimerkeordning blir bruk av elektrisitet vurdert på linje med fossil energi. Dette diskuteres også i forbindelse med revisjon av byggeforskriftene. En energiomlegging fra elektrisitet til bioenergi som regelverket over fører til, medfører ikke klimagassreduksjoner og bør derfor ikke være ledd i ett virkemiddelapparat for å redusere klimagassutslipp.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Ulike miljøhensyn, herunder utslipp av klimagasser, begrenser hvilke energiløsninger det er akseptabelt å ta i bruk. Forsyningssikkerhet er også et viktig hensyn ved valg av energiløsninger. Dagens regelverk er etablert for å ivareta ulike hensyn og jeg legger ikke opp til en spesiell gjennomgang av reglene nå.