Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1091 (2012-2013)
Innlevert: 02.04.2013
Sendt: 02.04.2013
Besvart: 09.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Kan statsråden redegjøre for når spørsmålet om bruk av pepperspray til selvforsvar i tollvesenet er ferdig utredet, og anslå når tollbetjentene eventuelt kan få tilgang til å utstyre seg med dette?

Begrunnelse

Vi hører stadig om en tøffere hverdag for våre tollbetjenter. Flere tollere enn før blir angrepet, slått og truet på jobb. Norsk Tollerforbund er klare på at man ønsker at tollbetjentene skal ha tilgang til pepperspray, for å kunne forsvare seg. Siden sommeren 2012 har spørsmålet om dette ligget i direktoratet til utredning.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet om Toll- og avgiftsetatens tjenestemenn skal ha anledning til å benytte pepperspray til selvforsvar er et prinsipielt spørsmål som krever grundig behandling. Finansdepartementet forventer å motta en anbefaling fra direktoratet i løpet av 2. halvår 2013, og vil deretter på vanlig måte gjøre en selvstendig vurdering av spørsmålet.
Toll- og avgiftsetatens ansatte gjør en solid innsats, ofte under vanskelig omstendigheter. Som representanten Leirstein påpeker er det en risiko for trusler og vold ved utøvelsen av yrket. Både Toll- og avgiftsdirektoratet og jeg mener derfor det er viktig å arbeide for å trygge tollernes hverdag. Iverksetting av prøveprosjekt med bruk av utrykningskjøretøy i grensekontrollen er et slikt tiltak. Andre tiltak er økt bevisstgjøring av de ansatte og kurs i å forebygge uønskede hendelser. Det er også viktig at etaten har et oppdatert instruksverk som viser hva tollerne skal gjøre ved uønskede hendelser.
Toll- og avgiftsdirektoratet har informert meg om at de ikke finner grunnlag for påstanden i begrunnelsen til spørsmålet om at flere tollere enn før blir angrepet, slått og truet på jobb. Toll- og avgiftsetaten innførte i 2008 et rapporteringssystem for alle avvik, herunder trusler og voldssituasjoner. Det er registrert en viss økning i antall hendelser som er rapportert gjennom dette systemet. Direktoratet kan imidlertid ikke konkludere med at dette betyr en reell økning, da tallene også kan innebære at etatens ansatte har blitt flinkere til å rapportere avvik.
Siden 2007 har etaten gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser hvor blant annet de ansattes følelse av trygghet på arbeidsplassen og deres møter med trusler og voldssituasjoner har blitt kartlagt. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsene viser ikke en økning i de ansattes følelse av utrygghet, eller at de opplever en tøffere hverdag på jobben.
Det som vil være avgjørende er uansett ikke utrygghetsnivået i seg selv, men om pepperspray er et hensiktsmessig og kostnadseffektivt virkemiddel for å trygge tollernes hverdag.