Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1093 (2012-2013)
Innlevert: 02.04.2013
Sendt: 03.04.2013
Besvart: 08.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): EOS- utvalget har avdekket at ansatte ved politisvarsenteret til Telenor som håndterer betydelige mengder sensitiv informasjon på vegne av politiet og PST ikke er sikkerhetsklarert. I følge Aftenposten er regelverket i dag til hinder for at man skal kunne kreve sikkerhetsklarering av ansatte. Dette medfører et betydelig sikkerhetshull i politiets innhenting av informasjon.
Vil statsråden sørge for at vi snarest får på plass et regelverk som stiller krav til sikkerhetsklarering til ansatte i slike stillinger?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg registrerer at det har oppstått tvil om hvorvidt lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) gir tilstrekkelig hjemmel til å kreve sikkerhetsklarering av ansatte ved Telenors politisvarsenter. Det ble ved starten av dette året nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Forsvarsdepartementet, der også Justis- og beredskapsdepartementet deltar, som foretar en bred gjennomgang av sikkerhetsloven. Problemstillinger i tilknytning til sikkerhetsklareringer vil bli gjennomgått av arbeidsgruppen, som har som mål å sende forslag til ny lov på høring innen utløpet av 2013.
Imidlertid legger jeg til grunn at opplysninger om personer som PST følger med på gjennom metodebruk er å anse som graderte opplysninger (KONFIDENSIELT eller høyere), og at det følgelig er hjemmel for PST til å kreve at personell i Telenor som vil få slik kunnskap sikkerhetsklareres. I den grad praksis frem til nå har fraveket dette, vil dette bli endret.