Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1095 (2012-2013)
Innlevert: 02.04.2013
Sendt: 03.04.2013
Besvart: 10.04.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil utenriksministeren ta opp i dertil egnede fora, at skoler som drives i FNs regi, ikke følger Hamas nye lovforslag om kjønnsdelte skoler på Gazastripen?

Begrunnelse

Hamas har vedtatt en lovendring som påbyr kjønnsdelt undervisning fra 9 års alder på Gazastripen. Dette er en undergraving av kvinners rettigheter, og en dreining mot et mer islamistisk samfunn. Lovendringen får konsekvenser for private skoler, kristne skoler, og ikke minste også for skoler drevet i FN-regi. I henhold til BBC-utsendinger i området, skal grunnen være at Hamas ønsker å styrke islamsk renomme i området.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg vil første minne om at det er en lang tradisjon for kjønnsdelte skoler i store deler av Midtøsten.
Uavhengig av lovbestemmelser er også de fleste skolene både på Gazastripen og Vestbredden allerede kjønnsdelte.
FNs organisasjon for palestinske flyktninger, United Nations Relief and Work Agency (UNRWA), har opplyst at også alle UNRWA-skolene i Gaza har kjønnsdelt undervisning. Allerede på 1960-tallet bygget UNRWA skoler med adskilte fasiliteter for jenter og gutter. Skolene ble planlagt og bygget i dialog med foreldreutvalgene.
Det er altså bare noen få ikke-offentlige skoler som ikke har vært kjønnsdelte. Lovendringen som Hamas nylig har vedtatt i Gaza innebærer et påbud om å opprette kjønnsdelte skoleklasser fra 9-års alderen - også for de ikke-offentlige skolene. Det er det nye. Fra samme alderstrinn skal jenter heretter undervises av kvinnelige lærere og gutter av mannlige lærere.
Norge anser Den palestinske selvstyremyndigheten i Ramallah som den legitime palestinske myndigheten i hele Palestina. Palestinske lover skal fattes av den palestinske lovgivende forsamlingen, men den har ikke vært funksjonsdyktig siden splittelsen mellom Hamas og Fatah i 2007. Palestinske lover gis nå gjennom beslutninger av President Abbas.
Fremme av jenters og kvinners rettigheter er blant Norges utenrikspolitiske prioriteringer. Jenter og gutter har lik rett til utdanning. Jenters rettigheter står derfor sentralt i norsk utdanningsstøtte.
Norsk støtte til UNRWA bidrar til å sikre at alle barn i Gaza, både jenter og gutter, får skolegang. UNRWA driver 243 skoler med over 200 000 elever i Gaza. 48 prosent av elevene er jenter (tall fra UNRWA for 2012).
Jeg vil følge med på om denne praksisen i Gaza får negative virkninger for jenters utdanning.