Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1098 (2012-2013)
Innlevert: 02.04.2013
Sendt: 03.04.2013
Besvart: 09.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): En rekke medieoppslag i Norge og utlandet sår tvil om F35 JSF vil ha de egenskaper og pris som har vært forespeilet. Flere amerikanske analytikere er skeptisk til prosjektets langsiktige robusthet. Det kan i så fall få store konsekvenser for norsk luftvåpen.
Vil forsvarsministeren sikre at det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av FFI for å få en oppdatert analyse av 1) status og fremdrift for prosjektet og 2) konsekvensene for både anskaffelses- og driftskostnader for Forsvarsdepartementets fremtidige budsjetter?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. april 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen om å nedsette en arbeidsgruppe ledet av Forsvarets forskningsinstitutt for å få en oppdatert analyse av i) status og fremdrift for kampflyprosjektet og ii) konsekvensene for både anskaffelses- og driftskostnader for Forsvarsdepartementets fremtidige budsjetter.
Forsvarets forskningsinstitutt har allerede en sentral rolle som rådgiver i det norske kampflyprogrammet, og er tungt involvert i arbeidet knyttet til anskaffelsen av F-35. I tillegg til bl.a. faglig bistand knyttet til kampflyenes operative egenskaper, støtter Forsvarets forskningsinstitutt arbeidet med å utarbeide analyser for forventede anskaffelses- og driftskostnader for de norske kampflyene.
Alle sentrale beslutningsdokument for kampflyanskaffelsen har gjennomgått ekstern kvalitetssikring, og det har vært et betydelig arbeid, blant annet med bruk av eksterne konsulenter som har bidratt.
Kostnadsestimatene for både anskaffelses- og driftskostnader for F-35-kampflyene er således utarbeidet gjennom en grundig nasjonal analyse der det oppdaterte kostnadsbildet senest ble presentert i Prop. 1 S (2012-2013).
Som partnernasjon sitter Norge i styret til det flernasjonale F-35-programmet og er også representert i de sentrale, underliggende fora i partnerskapet. Dette gjør at Norge har en god innsikt i status og fremdrift i det flernasjonale programmet og i utfordringene knyttet til utviklingen av kampflyet. Gjennom informasjonen Norge får som partner i det flernasjonale programmet har det ikke fremkommet opplysninger som ikke er behandlet i de nasjonale analysene.
Forsvarsdepartementet følger fremdriften i programmet tett, herunder kostnadsbildet, og vil orientere Stortinget på egnet måte. Da det allerede er etablert et eget kampflyprogram som med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt deltar i og følger opp det flernasjonale programmet, herunder også utviklingsarbeidet knyttet til F-35, ser jeg ikke behov for å nedsette en egen arbeidsgruppe ledet av Forsvarets forskningsinstitutt for å få en oppdatert analyse av status og fremdrift i kampflyprosjektet. Hva gjelder de forventede anskaffelses- og driftskostnader så er disse allerede hensyntatt i Forsvarsdepartementets langtidsplanlegging og budsjetter.