Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1125 (2012-2013)
Innlevert: 08.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 15.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Fylkesmannen i Østfold påpeker i et brev til blant annet Moss, Våler, Rygge og Råde kommuner at man må endre forskriften for regionale miljøtiltak i Vansjø- og Hobølvassdraget. Fylkesmannen fremholder at dette er å betrakte som en instruks fra Landbruksdepartementet.
Dette vil kunne medføre økt høstpløying, og dermed økt avrenning og økt forurensning i Vansjø. Hva mener Miljøvernministeren om denne instruksen fra Landbruksdepartementet?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det er nå i gang et arbeid i hele landet for å lage regionale forvaltningsplaner for et godt vannmiljø i henhold til vannforskriften. Målet er at god kjemisk og økologisk tilstand skal oppnås innen 2021. I noen områder, herunder Vansjø- og Hobbølvassdraget, er det allerede laget slike planer der målet er at god tilstand nås innen utgangen av 2015. Tiltak for å nå dette målet er allerede satt i verk eller settes i verk nå.
I de områder der vannmiljøet er utilfredsstillende vil det måtte settes inn tiltak for å kunne nå målet om god tilstand. Det er den enkelte sektor, i dette tilfelle landbruks- og matmyndighetene, som har ansvar for å finne fram til og gjennomføre de mest egnede tiltakene for å oppnå miljømålene i disse planene.
Fylkesmennene har gjennom forskrift om produksjonstilskudd hjemmel til å fastsette regional forskrift om tiltak i jordbruket i de vassdragene der det er nødvendig. Fylkesmannen i Østfold har praktisert et regelverk hvor bratte arealer, flomutsatte og vannførende arealer ikke skal jordarbeides om høsten (ligge i stubb), og hvor det skal være buffersone på alle vassdragsnære arealer. Forskningsresultater viser at det er god effekt av slike tiltak.
Videre har Fylkesmannen også praktisert en generell regel om at minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal som ligger innenfor vassdragets nedbørfelt skal overvintre med plantedekke. Dette har medført at flatere arealer som ikke ligger i nærheten av vassdrag blir omfattet av restriksjoner. Forskning utført for Statens Landbruksforvaltning fra 2011 viser både usikkerhet og store variasjoner av effekten av å la slike arealer ligge i stubb over vinteren. Det er denne generelle 60 % - regelen i forskriften som nå blir fjernet.
Landbruks- og matdepartementet har i brev av 19.12.2012 til fylkesmennene i Akershus og Østfold gitt retningslinjer om at dagens forskriftsbestemmelse med en prosentvis avgrensning av arealer som kan pløyes om høsten er for lite målrettet og har lav kostnadseffektivitet. Videre sier Landbruks- matdepartementet at det ved gjennomføring av forvaltningsplanene i henhold til vannforskriften må arbeides sterkere med målretting av virkemidlene. Målrettede virkemidler i denne sammenhengen kan omfatte ytterligere buffersoner mot vassdrag, grasdekte vannveier, hydrotekniske tiltak i form av fangdammer og bedre gjødslingspraksis. Dette betyr ikke at det er fritt frem for å høstpløye på alle arealer. Restriksjonen vil fortsatt gjelde for bratte, vassdragsnære og flomutsatte arealer i de sårbare vassdragene, og kan også pålegges i det enkelte tilfelle. I tillegg har Fylkesmannen i Østfold fått 1 mill. kroner ekstra fra Landbruks- og matdepartementet for å gjennomføre rådgiving for å øke omfanget av målrettede og kostnadseffektive tiltak i jordbruket.
Det er sektormyndigheten som har ansvaret for valg av virkemidler og tiltak. Jeg har merket meg at Landbruks- og matdepartementet mener at virkemidlene i Akershus og Østfold må målrettes bedre. Jeg vil understreke at miljømålene for Vansjø- og Hobølvassdraget skal nås innen fristen som er utgangen av 2015. Jeg forutsetter derfor at den foreslåtte målrettingen av virkemidler skjer raskt og er effektiv.