Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1103 (2012-2013)
Innlevert: 03.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 12.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at voldsofre selv slipper å kreve inn erstatning/oppreisning av gjerningspersonen?

Begrunnelse

Vi mener at voldsofre som er tilkjent erstatning/oppreisning skal få dette forskuttert av staten, slik at det er staten og ikke den fornærmede som får ansvaret med innkrevingen. Noe har blitt endret på dette området, men mange sliter i dag med å få sin rettmessige erstatning utbetalt da saken ligger tilbake i tid. Det eneste alternativet i dag for ofre for kriminalitet begått tidligere er dessverre å enten selv forholde seg til namsmannen, eller betale en advokat for å gjøre dette.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Utgangspunktet er at skadevolder skal betale erstatning til ofrene. Når skadevolder er ukjent eller betalingsudyktig, trer staten inn og utbetaler erstatning etter lov om voldsoffererstatning. Den øvre grense for hva staten utbetaler i voldsoffererstatning er hevet flere ganger. Ved lovvedtak i mars 2012 ble grensen hevet til 60 G, ca. 4, 7 mill. kroner. For tilfeller hvor skadevolder plikter å betale mer enn den øvre grensen på skadetidspunktet, må det overskytende drives inn fra skadevolder.
Statens innkrevingssentral (SI) bistår voldsofre og etterlatte med å drive inn erstatningskrav pådømt i straffesaker som ofrene og de etterlatte har krav på fra gjerningspersonen. Krav tilkjent i sivil sak kan i dag begjæres tvangsfullbyrdet gjennom de alminnelige namsmyndighetene.
Lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) gir Finansdepartementet hjemmel til å gi forskrift om hvilke krav SI skal kreve inn. Loven er fra januar i år og er ennå ikke trådt i kraft. Det legges opp til at SI kan drive inn alle erstatningskrav som faller inn under voldsoffererstatningsloven § 1, også krav som er tilkjent i sivile saker før ikrafttredelsestidspunktet for SI-loven. SI er i dialog med Domstoladministrasjonen om hvordan oversendelsen av erstatningskrav i sivile saker skal foregå.