Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1107 (2012-2013)
Innlevert: 03.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 15.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Departementet har avvist NSBs satsing på dagtog på Sørlandsbanen. Dette på tvers av faglige råd og på tross av at alle fylkeskommunene langs Sørlandsbanen hadde uttalt seg positiv til endringen.
Vil statsråden vurdere på nytt NSBs forslag om hyppigere avganger på Sørlandsbanen som et tillegg til sovevognene, og hva vil kostnaden av denne satsingen på hyppige avganger være?

Begrunnelse

NSB har ønsket å kutte sovevognene og kjøre med kun sitteplasser i nattogene for å frigjøre ressurser til en kraftig utbygging av dagtog-tilbudet. Planen var avganger mot Oslo og Stavanger fra Kristiansand hver andre time. Antall avganger skulle nesten dobles. Dette ville ifølge NSB gitt et vesentlig bedre tilbud til de reisende.
Lokale myndigheter var entusiastiske til NSBs satsing på dagtog, men regjeringen valgte å sette foten ned for planene og i stedet opprettholde sovevognene. Regjeringens beslutning ble tatt på tvers av faglige råd, mot lokale myndigheters ønsker, og uten noen videre god begrunnelse.
Det er nå viktig at det stilles statlige midler til disposisjon slik at NSBs storsatsing på Sørlandsbanen kan gjennomføres.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet kjøper bedriftsøkonomisk ulønnsomme togtilbud fra NSB og kjøpet er regulert gjennom Trafikkavtalen for 2012-2017.
For å sikre likebehandling av forskjellige lokale og regionale innspill til endringer i togtilbudet, har Samferdselsdepartementet og NSB gjennom Trafikkavtalen innført en prosess hvor fylkeskommunen har mulighet til å fremme skriftlig søknad om endringer i togtilbudet innen årlig frist 1. juni. NSB sender sin overordnede vurdering av endringsforslagene til Samferdselsdepartementet innen årlig frist 15. august. Samferdselsdepartementet oversender deretter relevante endringsforslag til Jernbane- verket, for vurdering av om forslaget lar seg gjennomføre med tanke på kapasitetsut-fordringer og infrastrukturtiltak. Vurderingene fra Jernbaneverket skal foreligge innen årlig frist 1. november. Samferdselsdepartementet ber deretter NSB om pristilbud på relevante endringsforslag innen årlig frist 15. januar slik at endringsforslagene kan vurderes i den ordinære budsjettprosessen.
Ett av endringsforslagene som flere av fylkeskommunene langs Sørlandsbanen har fremmet for Samferdselsdepartementet, er å utvide togtilbudet på Sørlandsbanen til to-timers frekvens. Endringsforslaget innebærer at sovevognene omdisponeres til øvrige nattogstrekninger, og at nattoget på Sørlandsbanen opprettholdes med kun sitteplasser.
Sovevognene er et godt og miljøvennlig alternativ til fly, da reisende har mulighet til å sove gjennom hele reisen. Beleggsprosenten på sovekupeene på Sørlandsbanen er om lag 50 %, og i gjennomsnitt er 30 av 60 senger per avgang fulle. Nattogtilbudet er generelt et populært tilbud i Norge. NSB har gjort en kundeundersøkelse på slutten av 2012, som viser at 92 % av alle kundene er svært fornøyd/ganske fornøyd med sove- vognene. Resultatet har styrket seg kraftig siden 2007 hvor 75 % av kundene var svært fornøyd/ganske fornøyd.
Samferdselsdepartementet har behandlet forslaget om to-timers frekvens på Sørlands- banen med utgangspunkt i de opplysningene som fremkom i mottatte søknader fra fylkeskommunene. Søknadene la til grunn at sovevognene ikke skulle opprettholdes på strekningen. En alternativ rutemodell med økt frekvens, i tillegg til opprettholdelse av sovevognene, er derfor ikke utredet og vurdert i denne runden. Det vil bli vurdert om vi mottar en slik søknad. Prosess for regionalt fremsatte forslag til endringer i togtilbudet er årlig, og Samferdselsdepartementet tar sikte på å ta stilling til samtlige søknader om endringer som fremmes av fylkeskommunene innen fastsatt frist den 1. juni 2013.