Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1109 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 15.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Gjeldsoffer-alliansen har i mange år mottatt betydelig offentlig økonomisk støtte. Deler av denne støtten benyttes i annonsekampanjer hvor det rakkes ned på annen lovlig og seriøs privat virksomhet som bistår mennesker med gjeldsproblemer.
Mener finansministeren at Gjeldsoffer-Alliansens annonsekampanjer med offentlig tildelte midler er akseptabel, og dersom ikke, hva vil finansministeren foreta seg for å stanse Gjeldsoffer-Alliansens misbruk av fellesskapets midler?

Begrunnelse

Gjeldsoffer-alliansen har oppnevnt seg selv som et slags "kontrollorgan" hvor de har laget en egen "svarteliste" over det de mener er useriøse private gjeldsrådgivere, og det skal ikke noe særlig mer til enn at en privat rådgiver har tatt seg betalt før man havner på denne "svartelisten". Alle virksomheter kan ikke leve av offentlige bevilgninger, og privat virksomhet må selvsagt ta betalt for sine tjenester. Selv rådgiverselskaper som aldri er blitt nevnt på Gjeldsoffer-Alliansens "svarteliste", har opplevd å bli hengt ut på det groveste ved at Gjeldsoffer-Alliansen eksempelvis benytter en bedrifts firmanavn som søkeord på en av sine kampanjer på Google. Potensielle kunder foretar gjerne noen bakgrunnsundersøkelser om bedriften de planlegger å søke hjelp fra og vil automatisk søke på firmanavnet for å forsøke å finne frem relevante opplysninger om selskapet. Når mulige kunder foretar et slikt søk dukker det alltid opp en annonse fra Gjeldsoffer-Alliansen med følgende tekst:

"Se opp for "rådgiverne" - Gjeldsoffer-alliansen advarer mot såkalte "rådgivere".

Når en aktuell kunde så sjekker nærmere nettsidene til Gjeldsoffer-alliansen om denne advarselen, så blir private rådgivere gjerne beskrevet som "skruppelløse" og som "uvesenet".
Gjeldsoffer-Alliansen har over tid opparbeidet seg et "renomme", og mange oppfatter organisasjonen som et "talerør for det offentlige". Dette fører til at mange mennesker med gjeldsproblemer unnlater å ta kontakt med andre private rådgivere, noe som åpenbart også er Gjeldsoffer-alliansens intensjon.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Spørsmålet fra representant Tybring-Gjedde omhandler tilskudd forvaltet av Arbeids- og velferdsdirektoratet under kap. 621, post 70 Frivillig arbeid og tilskudd gitt til Gjeldsofferalliansen. Spørsmålet er derfor oversendt meg som rette vedkommende.
Bevilgningen på kap. 621, post 70 går til frivillige organisasjoner og private stiftelser som blant annet fungerer som talerør for sosialt og økonomisk vanskeligstilte og utfører likemanns og selvhjelpsarbeid. Tilskuddsordningen for tilskudd til drift av organisasjoner som arbeider mot fattigdom og sosial eksklusjon og til prosjekter/aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, har som målgruppe sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for sosial ekskludering. Formålet er å styrke mulighetene for egenorganisering, selvhjelpsaktiviteter, brukerinnflytelse og interessepolitisk arbeid.
Gjeldsofferalliansen er en frivillig organisasjon basert på medlemskap, bestående av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Den faller inn under målgruppen for ordningen og ordningens formål. Arbeids- og velferdsdirektoratet har bevilget tilskudd ut fra organisasjonens arbeid med å hjelpe gjeldsofre, sette søkelyset på deres problemer og gi innspill om å forbedre aktuelle lover, forskrifter m.v. Organisasjonen har mottatt støtte i flere år og mottok 900 000 kroner i 2012 og 1 100 000 kroner i 2013.
For tilskuddsordningen settes det krav om at organisasjonene som får driftstilskudd hvert år leverer årsrapport for organisasjonens aktiviteter og årsregnskap for det foregående år. Aktivitetene må stemme overens med de tiltak organisasjonene har fått midler til å gjennomføre. En forutsetning for å få nye driftsmidler er at årsrapport og årsregnskap for foregående år godkjennes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Utviklingen av et levende og godt samfunn forutsetter at organisasjoner for sosialt og økonomisk vanskeligstilte deltar. Egenorganisering bidrar til bredere deltakelse i samfunnet og legger bedre grunnlag for fellesskap. Det er viktig å få fram standpunkter og kritiske meninger fra egenorganiserte. Det bidrar til å skape oppmerksomhet om aktuelle problemer ulike grupper møter.
At Gjeldsofferalliansen velger å sette kritisk søkelys på private gjeldsrådgivere og uttrykker sine meninger og standpunkt om dette offentlig, er deres valg. Jeg mener at man bør ha stor takhøyde for ulike meninger i det offentlige rom, så fremt disse er innenfor de rammer norsk lovgivning setter. Kontroll av organisasjonens standpunkter og hvordan de presenteres, enten på deres hjemmesider eller gjennom annonsekampanjer på nett, er ikke en del av tilsyns- og godkjenningsrollen Arbeids- og velferdsdirektoratet har. Hvis oppslag skulle oppfattes som ærekrenkende og ikke kan løses i minnelighet, vil dette i siste omgang være en oppgave for rettsvesenet.