Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1113 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 15.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Politiet i Telemark sine rammer i 2013 er 3,5 mill. kr mindre enn det de var i 2012. Konsekvensene er at Politimesteren nå foreslår 9 uker sommerstengt ved Bamble Lensmannskontor. Dette er et av landets største lensmannskontor. Flere andre lensmannskontorer i Telemark har også fått melding om mulig sommerstenging. Dette betyr at tilbudet til kundene vil bli langt dårligere.
Mener statsråden at dette er forsvarlig, og ser statsråden at dette vil gå ut over bl.a. straksetterforskning og tjenester til publikum?

Begrunnelse

Bamble Lensmannskontor er et av landets største lensmannskontor.
Rammene til Politiet i Telemark er 3,5 millioner lavere i 2013 enn det de var i 2012. Allikevel fremstilles det og argumenteres det med at Politiet i Telemark i 2013 har fått tilført 5 nye stillinger. Men hvordan man skal kunne få ansatt 5 nye polititjenestemenn, samtidig som rammen for 2013 er redusert med 3,5 millioner i forhold til rammene for 2012 er et stort spørsmål. Politimesteren i Telemark har tatt dette opp med POD og jeg forutsetter at også Statsråden er klar over dette. Dette kuttet innebærer at Politimesteren i Telemark har fått en enda vanskeligere budsjettsituasjon, og hun må derfor prioritere bruken av midlene sine svært strengt. Jeg er også kjent med at det er sendt ut melding til flere av lensmannskontorene i fylket, med beskjed om at det vil bli sommerstengt. Dette betyr at store deler av fylket vil få et langt dårligere tilbud til publikum i mange uker i sommer. Jeg syns derfor det er merkelig at justisministeren fortsetter å skryte av at politidistriktene er tilført mer midler, og at disse skal brukes til å styrke tjenestene.
Når realiteten ute i den "virkelige" verden er en helt annen enn det glansbildet regjeringen tegner. Vi ser at det er stadig færre politifolk ute i operativ tjeneste, samtidig som tilbudet ved lensmannskontorene er redusert både i forhold til åpningstid og tjenester man kan få hjelp til der. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er Politidirektoratet som fordeler bevilgningene til politidistriktene. Tildelt ramme til Telemark politidistrikt har økt fra 292 mill. kroner i 2012 til 302 mill. kroner i 2013.
Politidirektoratet har opplyst følgende i forbindelse med representantens spørsmål:
Døgnberedskapen i Bamble ivaretas av Grenland driftsenhet og operasjonssentralen i politidistriktet. For å sikre tilfredsstillende vakt- og beredskapsfunksjoner i Telemark politidistrikt sommeren 2013, ansettes 22 ferievikarer på driftsenhetene. Samtidig vil Lensmannskontorer være helt eller delvis stengt under sommerferieavviklingen. Dette gjøres for å frigjøre operativt personell, og dermed sikre at også erfarne mannskaper med tilstrekkelig kompetanse er på jobb gjennom sommeren.
Jeg har tillit til at politimesterens disponering av ressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste og publikumsservice i hele politidistriktet sommeren igjennom.
Vedlagt følger oversikt som viser bevilgning for 2013, kompensasjon for lønns- og prisstigning for 2013, antall årsverk per 31.12.2012 og antall nye politiårsverk fordelt i 2013 for politidistriktene. Tallene for Telemark politidistrikt framgår av linje elleve under kap. 440.

Vedlegg til svar:

Vedlegget i pdf-format