Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1114 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 11.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kan statsråden orientere om regjeringens arbeid for å styrke gjenvinningen av tekstilavfall?

Begrunnelse

Energi- og miljøkomiteen har ved flere anledninger etterlyst en mer aktiv politikk når det gjelder gjenvinning av tekstilavfall, uten at dette har blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Avfallsmengden fra 2006 av tekstiler som kastes har økt for hvert år. I år 2012 ble mengden av tekstiler som ble kastet i Oslo og Akershus anslått til å være omlag 20-25.000 tonn. Av dette ble ca. 8.000 tonn samlet inn. Noe av dette ble solgt i Fretex butikker. I hovedsak ble mengden av innsamlede tekstiler i Oslo og Akershus sendt til utlandet for sortering, ombruk og forbrenning. Når det gjelder avviket mellom tekstiler som ble samlet inn og det som ble kastet - 12-17.000 tonn - er det rimelig å anta at det meste gikk til deponi og forbrenning.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Noreg har oppnådd gode resultat i avfallspolitikken. Mange verkemiddel og tiltak er på plass, mellom anna gode produsentansvarsordningar. Vårt generelle nasjonale mål om å gjenvinne 80 prosent av avfallet vårt er nådd, og måloppnåinga var i 2011 på 87 prosent. Dette er svært positivt, samstundes som det framleis er behov for å vidareutvekle avfallspolitikken på enkelte område.
Når det gjeld tekstilar, skjer det ei betydeleg innsamling gjennom frivilleg innsats. Berekningar viser samtidig at det er eit potensial for å samle inn ein større del av tekstilavfallet, særleg frå hushaldningane, og at ein større del av dette avfallet kan gå til ombruk og materialgjenvinning.
Miljøverndepartementet arbeider no med ein avfallsstrategi der status på avfallsfeltet blir gjennomgått og der behovet for ytterlegare tiltak og verkemiddel vil bli gjennomgått.
Nye tiltak og verkemiddel overfor tekstilavfall vil bli vurdert i denne strategien.