Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1115 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 11.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I et høringsforslag fra Klif vedrørende krav til biodrivstoff og flytende biobrensel, foreslås det at det nasjonale omsetningskravet for innblanding av biodrivstoff skal opprettholdes på 3,5 %.
Har regjeringen tatt noen beslutning om ytterligere opptrapping?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har etter oppdrag fra Miljøverndepartementet i vinter sendt på høring forslag om forskrift for innføring av fornybardirektivets krav om biodrivstoff, bærekraftskriterier m.v. Dette innebærer innføring av de siste delene av fornybardirektivet som ikke allerede er gjennomført i andre deler av norsk regelverk. Høringen er fortsatt i prosess.
Samtidig som forslaget gikk på høring avgjorde regjeringen at det nasjonale omsetningspåbudet for biodrivstoff blir opprettholdt på dagens nivå på 3,5 prosent samtidig som bærekraftskriteriene blir innført, jamfør pressemelding fra Miljøverndepartementet 17. januar i år. Regjeringen har ikke tatt noen konkret beslutning om ytterligere opptrapping. Som det fremgår av klimameldingen vil en økning av omsetningspåbudet avhenge av at bærekraftskriteriene er tilfredsstillende og at det er opparbeidet erfaring med dem. Her vil særlig den videre utviklingen i EUs bærekraftskriterier være viktig. Utviklingen av kriterier for bærekraft for biodrivstoff internasjonalt har tatt mer tid enn ventet, samtidig som det de siste årene har kommet mer kunnskap om mulige negative effekter av arealbruk. Det har særlig vært uro knyttet til indirekte klimagasseffekter. For eksempel kan økt bruk av eksisterende jordbruksareal til dyrking av biodrivstoffvekster fortrenge dagens matproduksjon. Dette kan igjen øke presset på å dyrke nye arealer som skog eller torvjord. Slike indirekte arealeffekter kan gi store klimagassutslipp. Europakommisjonen la i høst fram et forslag til endringsdirektiv om håndtering av de indirekte effektene av arealbruk. Forslaget er tidlig i prosessen ennå, og vi vil følge nøye med på den videre utviklingen på feltet.