Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1126 (2012-2013)
Innlevert: 08.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 12.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvorfor har vi ikke fysiske krav til politiansatte på lik linje med ansatte innen brann og redning?

Begrunnelse

I motsetning til brannvesenet, stilles det ingen helsekrav til politiansatte.
Det er et krevende yrke, særlig operativ tjeneste, men norsk politi har ingen fysiske krav, verken til kondisjon eller styrke. Det er opp til hver enkelte tjenestemann- og kvinne å holde seg i form. Det har vært snakket om fysiske krav til politiansatte, men i dag er det ingen tester du kan stryke på. Leder av Kristiansand politiidrettslag, Jan Kåre Eriksen, viser til at ingen som jobber i politiet er pålagt å trene.
I brannvesenet er situasjonen en helt annen. En gang i året gjennomføres en obligatorisk styrke- og utholdenhetstest, en attest Arbeidstilsynet krever for å få lov til å arbeide innen branntjenesten.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis nevne at det generelle utgangspunkt i politiet er at det påhviler enhver arbeidstaker et personlig ansvar for i sin fritid å innrette seg slik at man stiller både fysisk og psykisk skikket for å løse de arbeidsoppgaver som er lagt til det yrket vedkommende har valgt.
Spørsmålet fra representanten Michaelsen har vært forelagt for Politidirektoratet som opplyser at direktoratet i skriv av 30. november 2004 til politidistriktene oppfordret til å legge til rette for tilbud om fysisk aktivitet/trening i arbeidstiden for samtlige ansatte. Det er lagt opp til en fleksibel ordning, basert på frivillighet, og hvor tilbudet skal være tilpasset ulike aldersgrupper og individuelle forutsetninger.
Det er gitt anledning til å sette av en time pr. uke til å trene i arbeidstiden for alle tilsatte i politiet. Politidirektoratet støtter politiidretten ved årlige bevilgninger til innkjøp av utstyr, leie av trimrom, etc. så langt budsjettsituasjonen gir rom for dette. Staten kan i idrettssammenhenger gi permisjon med inntil 12 tjenestedager.
Politiets innsatspersonell skal gjennomføre årlig pålagt trening i operative disipliner. Innsatspersonellet er delt inn i forskjellige kategorier. Omfanget av den årlige pålagte treningsmengde er tilpasset kategori innsatspersonell og oppgaver den enkelte enhet skal utføre. De ulike innsatsenhetene er f.eks. Beredskapstroppen, livvakter, utrykningsenheter, hundetjeneste og ordinære mannskaper i ordenstjenesten. For de enhetene som skal utføre de mest krevende oppgavene gjennomføres det årlige konkrete fysiske tester som må bestås for å kunne tjenestegjøre i disse.
Den årlige pålagte treningen omfatter disiplinene skyting, polititaktikk, arrestasjonsteknikk, øvelser, som inneholder elementer av fysisk trening. Den årlige treningen skal avsluttes med godkjenningsprøve, som må bestås for at den enkelte tjenestemann kan bevæpnes med politiets skytevåpen. Godkjenningsprøven skal være en test på om den enkelte etter avsluttet årlig pålagt trening har de nødvendige kvalifikasjoner for å rykke ut med våpen. Våpeninstruksen setter krav om at den enkelte tjenestemann må være skikket til å utføre bevæpnet tjeneste.