Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1117 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 05.04.2013
Besvart: 12.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Mange norske pensjonister har kjøpt bolig eller feriested i andre land enn Norge.
I hvilken grad kan pensjonister som har gjort dette trekke fra gjeldsrenter på selvangivelsen i Norge knyttet til slike eiendomskjøp i Spania, Thailand, Kypros og Pakistan?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg antar at du med “norske pensjonister” sikter til pensjonister som er skattemessig bosatt i Norge, og som følgelig har alminnelig skatteplikt hit.
Skattytere med alminnelig skatteplikt til Norge har i utgangspunktet full fradragsrett for alle gjeldsrenter ved den norske ligningen. Hvis skattyter erverver fast eiendom i utlandet, vil imidlertid retten til fradrag begrenses dersom inntekten av den faste eiendommen er unntatt fra beskatning i Norge etter skatteavtale med den andre staten.
Begrunnelsen for fradragsbegrensningen er symmetrihensyn, og begrensningen gjelder derfor bare der Norge har fraskrevet seg beskatningsretten til den faste eiendommen i utlandet. Dersom den aktuelle skatteavtalen bygger på kreditmetoden, vil inntekt av den faste eiendommen komme til beskatning i Norge, og rentene vil da fullt ut være fradragsberettiget ved den norske ligningen. Det samme gjelder der det ikke foreligger skatteavtale med den aktuelle staten. I disse tilfellene har Norge ikke fraskrevet seg beskatningsretten til den faste eiendommen i utlandet, og symmetrihensyn tilsier da full fradragsrett for gjeldsrentene ved den norske ligningen.
I hvilken grad en pensjonist som er bosatt i Norge, og som eier fast eiendom i Spania, Thailand, Kypros eller Pakistan, kan trekke fra gjeldsrenter på selvangivelsen i Norge, vil således avhenge av skatteavtalen mellom Norge og den aktuelle staten.
Etter skatteavtalen mellom Norge og henholdsvis Spania, Thailand og Kypros, kan inntekt fra fast eiendom beskattes både i den stat hvor eiendommen ligger (kildestaten), og i skattyterens hjemstat. Videre følger det av disse skatteavtalene at skattyters hjemstat skal gi fradrag (kredit) for den skatt som er betalt i kildestaten for å unngå dobbeltbeskatning. Dette innebærer at en skattyter som er bosatt i Norge, og som eier fast eiendom i Spania, Thailand eller på Kypros, vil få fullt fradrag for sine gjeldsrenter ved den norske ligningen.
Også etter skatteavtalen mellom Norge og Pakistan kan inntekt fra fast eiendom i utgangspunktet beskattes både i kildestaten og i skattyters hjemstat. For Norges vedkommende bygger imidlertid denne avtalen på unntaksmetoden for å unngå dobbeltbeskatning. Norge som hjemstat skal således unnta fra beskatning inntekt som i henhold til avtalen kan skattlegges i Pakistan. Dette innebærer at en skattyter som er bosatt i Norge, og som eier fast eiendom i Pakistan, kun vil få begrenset fradrag for sine gjeldsrenter ved den norske ligningen.
Fradragsbegrensningen skjer etter en nærmere angitt fordelingsnøkkel. For skattytere som ikke har regnskapsplikt, utgjør fordelingsnøkkelen forholdet mellom ligningsmessig verdi av den faste eiendommen i utlandet, og ligningsmessig verdi av skattyters samlede formue. Den delen av gjeldsrentene som etter fordelingsnøkkelen faller på utlandet, er ikke fradragsberettiget i Norge. Dersom verdien av skattyters eiendom i utlandet utgjør 1/3 av skattyters totale formue, vil skattyters rett til fradrag ved den norske ligningen begrenses til 2/3 av skattyters samlede gjeldsrenter.