Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1127 (2012-2013)
Innlevert: 08.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 16.04.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Norske borgere benytter seg av surrogatmødre i andre land.
Hvor mange surrogatbarn er kommet til Norge og hvor kommer de fra, og dersom statsråden ikke har oversikt over antallet, har statsråden i så fall interesse av å finne ut hvor mange surrogatbarn som har kommet, eller utbedre praksis slik at man har oversikt over hvor mange som kommer i fremtiden?

Begrunnelse

Så lenge man ikke tillater surrogati i Norge bør man fraråde norske innbyggere å benytte seg av surrogati i utlandet. Regjeringen har i stedet foreslått å fjerne straffebestemmelsen som gjør at privatpersoner kan bli straffet for å bryte bioteknologiloven.
Bruk av surrogati i utlandet reiser flere dilemmaer. Surrogatmødre kommer ofte fra fattige land og vanskelige kår, og i tillegg til barna, kan også omsorgspersonene som sterkt ønsker seg barn, være sårbare. Surrogatmødre, barna og omsorgspersonene kan som følge av dette bli utnyttet, og det kan være risiko for menneskehandel og trafficking.
Det bør være av interesse å ha oversikt over hvor mange surrogatbarn som kommer til Norge. Ved adopsjon registreres informasjon og det er mulig å hente ut informasjon om hvilke land barna kommer fra og hvor mange som er kommet til Norge. Lignende informasjon burde også være om surrogatbarn.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for regelverk om foreldreskap. Det er imidlertid ikke bare regelverk om foreldreskap som får anvendelse i surrogatisaker, men også bioteknologiloven, folkeregisterloven, passloven og utlendingsloven. Det er dermed flere departementer som har ansvar for regelverk på surrogatiområdet. I tillegg har flere etater og andre myndigheter oppgaver i forbindelse med etablering, overføring og registrering av foreldreskap og foreldreansvar, og utenriksstasjonene bistår i saker med tilknytning til utlandet. BLDs brev til etatene Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Skatteetaten (som også formidles til utenriksstasjonene via Utenriksdepartementet) gir nærmere oversikt over regelverk og hvilke oppgaver de ulike etatene og myndighetene har. Etatsbrevet er tilgjengelig på departementets hjemmesider på regjeringen.no.
Måten barn blir til på er ikke gjenstand for registrering verken ved etablering eller overføring av foreldreskap, eller ved registrering i folkeregisteret. En slik registrering av en gruppe av barn vil prinsipielt og etisk være uheldig. Det foreligger følgelig ikke samlet statistikk over hvor mange barn født av surrogatmor i utlandet som er kommet til Norge.
Eventuell samlet statistikk over antall barn i Norge født av surrogatmor, slik representanten Ropstad etterspør, vil forutsette registrering av personsensitive opplysninger om barnet, og videre innsamling og overføring av opplysninger knyttet til det enkelte barn på tvers av etater og myndigheter. Av hensyn til barnets personvern er dette etter mitt syn ikke ønskelig. Jeg vil imidlertid vurdere hvorvidt det er mulig å skaffe en oversikt over omfanget uten registrering.