Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1124 (2012-2013)
Innlevert: 05.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 15.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): For å sikre en samlende og slagkraftig miljøetat er en sammenslåing av DN og Klif et godt initiativ. En kan spørre seg om hva det vil innebære at Miljødirektoratets øverste leder ikke vil ha sitt hovedsete i Trondheim.
Oppfatter statsråden dette som en omgåelse av regjeringens vedtak eller innebærer dette at det er gitt signaler til ledelsen i Miljødirektoratet om at dette er i tråd med regjeringens intensjoner?

Begrunnelse

Sammenslåingen av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil i følge miljøvernministeren føre til at miljøpolitikken blir bedre, mer effektiv og helhetlig. I regjeringens vedtak om å opprette det nye Miljødirektoratet slåes det fast at den overordnede ledelsen skal være i Trondheim. Den nylig utnevnte miljødirektøren har allerede varslet at hun ikke kommer til å bosette seg i Trondheim.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Opprettelsen innebærer at Miljødirektoratet vil ha avdelinger i både Trondheim og Oslo. Direktoratets overordnede ledelse blir lokalisert i Trondheim. Ettersom direktoratet er lokalisert i både Trondheim og Oslo, må direktøren påregne å bruke mye tid i begge byer.
Hovedsetet for leder av Miljødirektoratet er lagt til Trondheim. Spørsmålet hviler på en feil forutsetning, nemlig at direktøren ikke skal ha hovedsete i Trondheim.
Plasseringen av direktørstillingen og lokaliseringen av direktoratet var presisert i kunngjøringen av stillingen og var en føring i selve tilsettingsprosessen. Det essensielle i valg av direktør har vært å finne den beste kandidaten. Direktørens bostedsadresse har ikke vært tema i utvelgelsesprosessen. Det er ikke boplikt tilknyttet stillingen. Derimot har vi vektlagt at direktøren må påregne utstrakt reisevirksomhet og tilstedeværelse både i Trondheim og Oslo. Jeg vil også tillegge at Ellen Hambro i ansettelsesprosessen har vært helt klar på at hun ikke kommer til å melde flytting til Trondheim, til tross for at hun vil bruke mesteparten av sin arbeidstid i byen.
Det viktige er at interne strukturer og ledelsesfunksjoner i Miljødirektoratet organiseres slik at de bygger opp under beslutningen om at direktørstillingen ligger i Trondheim. Dette er jeg trygg på at den nye direktøren vil følge opp, og jeg har også formidlet dette til henne.