Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1128 (2012-2013)
Innlevert: 08.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 16.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden foreta seg noe i anledning nedleggelse av Nord-Norge-linjen, enten at dagsens skip «Tege» blir oppgradert og kan fortsette trafikken noen år til, eller bidra til en løsning i felleskap med flere transportører og staten slik at et nytt skip kan kontraheres?

Begrunnelse

Et av de raskeste og kanskje mest miljøvennlige transportalternativene finner vi i bane-båt kombinasjonen på Nord-Norge-linjen. Her transporteres containerlaster med tog over Nordlandsbanen og videre på båt ut fra Bodø til fem forskjellige havner i Nord-Norge. Årlig transporteres 13 000 containere. Dette tilsvarer 6 000 vogntog som ellers ville ha belastet våre veier. Lasten utgjør 1/3 av trafikken på Nordlandsbanen. Godsselskapet Tollpost Globe vurderer å legge ned all godstrafikk med båt fra Bodø og nordover fra 1. oktober i år. Dette vil medføre om lag 6000 ekstra vogntog på allerede tungt belastede veier. Alle disse veiene er ikke dimensjonert for mer trafikk pr dags dato. Den såkalte Nord-Norge-linjen regnes som den raskeste og mest miljøvennlige transportløsningen i landsdelen. Den er basert på denne lastebåten. Regiondirektør Nord i Tollpost Globe AS, Jon Kenneth Selven, sier de ikke har råd til å opprettholde dagens fraktebåt i drift. En ideell løsning hadde vært hvis flere kunne knyttet seg til en løsning med båt langs kysten, slik det gjøres på tog. For Tollpost alene blir det for dyrt.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er regjeringens mål å overføre gods fra vei til sjøtransport og jernbane der det er gunstig for samfunnet. I Nasjonal transportplan 2014-2023, som nettopp er lagt frem, har Regjeringen satt av om lag 8,3 mrd. kr til godstransport på jernbanen. Regjeringens viktigste tiltak for å øke godstransporten med jernbane er å bygge ut tilstrekkelig kapasitet og sikre høy driftsstabilitet på jernbanenettet.
I Nasjonal transportplan 2014-2023 foreslås også flere tiltak for å styrke sjøtransporten. Regjeringen vil bl.a. innenfor rammen av nærskipsfartsstrategien utforme tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart. Tiltakene vil bli nærmere konkretisert i løpet av 2013. De vil omfatte tilskuddsordning med statlig støtte til investeringer i utpekte havner, tilskuddsordning for havnesamarbeid og konsentrasjon av gods, videreutvikling av lostjenesten, samt å legge til rette for utvikling av knutepunkt gjennom økt kapasitet og effektivitet i terminalleddet og bedre vegtilknytning til terminaler og havner.
Utover å utvikle infrastrukturen slik at det legges til rette for at transportbrukere som ønsker det kan benytte sjø og jernbane, må politikken baseres på generelle virkemidler. Dette henger sammen med at godstransporten i Norge bygger på markedsbaserte løsninger. Innenfor rammevilkårene er det aktørene som selv velger transportmiddel. Samarbeid mellom flere speditører om bruk av skip er også noe som aktørene i utgangspunktet selv bestemmer. På denne bakgrunn er det ikke aktuelt å gripe direkte inn i denne saken.