Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1131 (2012-2013)
Innlevert: 08.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 12.04.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Undervisningstilbudet ved Fossumkollektivet og Tyrili er en viktig del av behandlingstilbudet ved disse institusjonene og helt avgjørende for at ungdommene skal komme videre. Manglende forutsigbarhet i finansieringen av tilbudet har skapt mye turbulens. For 2013 gis støtte gjennom rammen av Ny GIV. Samtidig har statsråden lovet at hun vil finne en varig løsning. Forutsigbarhet og god kvalitet er viktig både for ungdommene og lærere.
Vil statsråden presentere en løsning i revidert nasjonalbudsjett for 2013?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil innledningsvis vise til pasienter ved rusbehandlingsinstitusjoner har de samme rettighetene til opplæring som alle andre. Det er fylkeskommunen der institusjonen er plassert som har ansvar for at pasienter i rusbehandlingsinstitusjon får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter opplæringsloven, jf. opplæringsloven § 13-3a. Institusjonsfylket har et helhetlig ansvar (faglig, juridisk og økonomisk) for å oppfylle pasientenes rettigheter etter opplæringsloven.
Pasienter ved Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet har til nå fått et opplæringstilbud som strekker seg utover opplæringslovens krav, finansiert av fylkeskommunen. Jeg har tidligere varslet at departementet vil vurdere hvordan problemstillingen knyttet til finansieringen av dette tilbudet kan møtes.
I dag er om lag 40 offentlige og private rusbehandlingsinstitusjoner som har innrettet seg ulikt i forhold til spørsmålet om opplæring og behandling. I vurderingen av en langsiktig løsning for helheten i opplæringstilbudet som i dag gis ved Fossum og Tyrili, må også hensynet til likebehandling og forutsigbarhet ivaretas.
Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan si noe om eventuelle forslag i revidert nasjonalbudsjett før dette legges fram for Stortinget i mai.