Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1132 (2012-2013)
Innlevert: 08.04.2013
Sendt: 09.04.2013
Besvart: 18.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden klargjøre at Schengen-avtalen fortsatt sikrer Norge bedre mot grensekryssende kriminalitet enn uten, og hvilke tiltak for styrket grensekontroll og bedre bekjempelse av grensekryssende kriminalitet vil statsråden fremover iverksette, for å motvirke noen av de mer uheldige og nasjonalistiske strengene som man kan se enkelte spille på som argument mot internasjonalt og forpliktende samarbeid?

Begrunnelse

I etterkant av at Senterpartiets landsmøte vedtok at regjeringspartiet ønsker Norge ut av Schengen, finner undertegnede det nødvendig å stille statsråden noen spørsmål. Undertegnede tar det selvfølgelig for gitt at Arbeiderpartiets og regjeringens politikk ligger fast, i pakt med det stortingsflertallet har bestemt; At Norge er et naturlig medlem av Schengen-samarbeidet. Samtidig er det grunn til å ta på alvor de argumentene som flertallet hos Sp anførte, nemlig at internasjonal grenseoverskridende kriminalitet er svært krevende for et lite rikt land som Norge. Det tilsier ikke at man sier opp Schengen-avtalen, men det er grunn til å spørre om statsråden har gjort seg noen tanker om mulighetene for å ha en mer aktiv holdning knyttet til eventuelle nødvendige justeringer i Schengen-regelverket, styrket grensekontroll og bedre bekjempelse av grensekryssende kriminalitet. I den grad statsråden trenger mer enn de 6 virkedagene som er satt som frist for å svare på dette spørsmålet på en utfyllende måte, kan undertegnede allerede på forhånd si at det har han forståelse for.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet sikrer at vi kan benytte Schengen informasjonssystem, SIS, som informasjonskilde og kommunikasjonsverktøy i vårt brede europeiske politi- og grensekontrollsamarbeid. SIS gir rask og meget omfattende spredning av relevant informasjon til politimyndigheter i hele EU/ Schengenområdet. Det innebærer at deltakende lands myndigheter kunngjør at navngitte personer er siktet og ettersøkt for kriminelle handlinger og ønskes utlevert til gjerningsstedets rettshåndhevende myndigheter. Systemet benyttes også til etterlysning av biler, båter, dokumenter, pass og andre typer gjenstander som knyttes til straffbare forhold. Gjennom SIS vil kommunikasjon om utlevering finne sted etter EU-regler som sikrer en rask og effektiv gjennomføring av utleveringen.
Gjennom SIS kan landene dessuten holde hverandre orientert om personer som oppholder seg i Schengenområdet, og som allerede har begått alvorlig kriminalitet i et land.
SIS er også informasjonsbasen for opplysning om borgere av land utenfor Schengenområdet som er erklært uønsket i et Schengenland. Andre deltakende land kan benytte informasjonen til å vurdere å treffe beslutning om å nekte vedkommende innreise til sitt territorium.
Bruk av SIS forutsetter deltakelse i Schengen-samarbeidet, og gir store gevinster i bekjempelsen av grensekryssende kriminalitet. Land utenfor Schengen-samarbeidet kan ikke benytte SIS.
Gjennom Schengen-samarbeidet kan Norge dessuten delta i arbeidet i Frontex som er EUs grensekontrollbyrå. Frontex koordinerer og bistår alle deltakende land med å forbedre grensekontrollaktiviteter.
Schengen-samarbeidet har videre vært en viktig premiss for at Norge har sikret seg avtaler med EU om deltakelse i politisamarbeidet Europol, påtalesamarbeidet Eurojust og praktisering av EUs regler om forsterket rettslig samarbeid i straffesaker. Her skal også nevnes deltakelse i Prum-samarbeidet som sikrer tilgang på informasjon om DNA spor og fingeravtrykk fra andre europeiske land i straffesaker.
Norge er med i Visa informasjonssystemet (VIS) som skal sikre korrekt og kontrollerbare informasjoner om personer som fremviser visum for å komme inn i et Schengenland. Systemet har både et innvandringspolitisk formål og et formål som gjelder bedre informasjon for å forebygge og bekjempe grov kriminalitet og terrorhandlinger
Til sammen bidrar dette til at norske myndigheter gjennom Schengen-samarbeidet står klart sterkere til å forebygge og bekjempe alvorlig, grensekryssende kriminalitet enn om vi sto utenfor samarbeidet.
Våre ulike avtaler med EU på det justispolitiske området gjør at vi er tett integrert med EU i den samlede innsatsen mot kriminalitet, og det gjør at vi står i en gunstig posisjon for å forhandle om deltakelse i nye EU tiltak på dette området. Vi er for tiden i ferd med å knytte oss til et system for overvåking av EUs yttergrenser, European Border Surveilance System (Eurosur)som vil effektivisere oversikten over situasjonen på utsatte områder langs Europas yttergrenser. EU kommisjonen har nettopp fremmet forslag om et nytt system for registrering av inn- og utpasseringer over EUs yttergrenser. Systemet heter Entry- Exit, og knyttes til Schengen-regelverket. Norge deltar i forhandlingene om utforming av regelverket. Regjeringen tar sikte på fortsatt å føre en aktiv politikk når det gjelder samarbeid med EU på det samlede justispolitiske fagområdet.