Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1133 (2012-2013)
Innlevert: 09.04.2013
Sendt: 09.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Avinor eier og driver 46 av landets flyplasser og har derved nesten monopol på flyplassdrift i Norge. Virksomheten er i det alt vesentlig brukerfinansiert. Avinor har betydelige utfordringer med å levere stabil lufttransport grunnet vedvarende problemer med flygelederbemanning. I tillegg viser utviklingen ved Avinors flyplasser økende forsinkelser ved flyavgang og mye kø for reisende. Likevel planlegger Avinor ny merkevareprofil til 50 mill. kr.
Vil statsråden akseptere denne prioriteringen av selskapets inntekt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: La meg innledningsvis vise til at punktligheten ved Avinors lufthavner er høy sammenliknet med andre land, og at Avinor nådde sitt interne mål om 88 prosent punktlighet samlet for hele landet i 2012. På tross av driftsforstyrrelsene sommeren 2012 endte Oslo lufthavn, Gardermoen, på en punktlighet på over 86 prosent i 2012. Både som eier og myndighet har Samferdselsdepartementet forsikret seg om at Avinor har iverksatt tiltak som skal sikre en stabil trafikkavvikling sommeren 2013.
Avinors samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for den sivile luftfarten og en samlet flysikringstjeneste for den sivile og militære luftfarten. Avinor er organisert som et aksjeselskap, og det er Avinors styre og ledelse som har ansvaret for selskapets drift. Spørsmål om merkevareprofil ligger innenfor dette ansvaret.
På spørsmål fra Samferdselsdepartementet har Avinor opplyst at arbeidet med det som kalles en ny visuell identitet i Avinor, inngår i et strategisk arbeid som skal bidra til en effektivisering av selskapet. Prosjektet har ifølge Avinor en kostnadsramme på 50 mill. kr. Kostnadene ved den nye visuelle identiteten utgjør under halvparten av kostnadsrammen.
På generell basis forutsetter Samferdselsdepartementet som eier at de tiltak selskapet iverksetter, er i tråd med selskapets formål. Samferdselsdepartementet arbeider for tiden med en melding til Stortinget om virksomheten i Avinor, og vil blant annet i den sammenheng gi en vurdering av selskapets planer og strategier.