Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1135 (2012-2013)
Innlevert: 09.04.2013
Sendt: 10.04.2013
Besvart: 16.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Skatteetaten og Finansdepartementet har gående et prosjekt som skal se på forbedringer i ligningsregelverkene, som finansministeren har vist til ved flere anledninger.
Hvilke konkrete tiltak i dette arbeidet går på å bedre skattyters rettssikkerhet, og hvilke alternativer vurderes?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg legger til grunn at stortingsrepresentanten sikter til departementets arbeid med forslag til ny skatteforvaltningslov.
Det er bred enighet om at rettssikkerheten for den enkelte kan ivaretas ved betryggende regler for saksbehandling i forvaltningen. Etter min mening sikrer gjeldende regelverk og Skatteetatens praksis en god, og betryggende behandling av skattyterne. Det er likevel viktig at man regelmessig ser på regelverket og praktiseringen av dette.
Jeg mener det er en utfordring at regelverket knyttet til skatte- og avgiftsforvaltningen er oppdelt og lite samordnet. Det gjør at regelverket kan være vanskelig å finne fram i, samtidig som det har oppstått ubegrunnede forskjeller i saksbehandlingsreglene for de ulike skatteartene. Ved å harmonisere og samle forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles skatteforvaltningslov ønsker departementet å oppnå en mer hensiktsmessig tilnærming som gjør det mulig å behandle de grunnleggende rettssikkerhetsprinsippene på tvers av ulike skatte- og avgiftsarter. En samordning av forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet vil også gjøre regelverket mer oversiktlig og lettere å anvende både for skattyterne og Skatteetaten.
Med skatteforvaltningsloven tar departementet sikte på å samle forvaltningsbestemmelser som sikrer skattyterne en rettferdig og korrekt saksbehandling. Eksempler på slike bestemmelser er regler om habilitet og taushetsplikt. Retten til å klage på avgjørelser er også blant de sentrale temaer for skattyters rettssikkerhet som vil inngå som del prosjektet med ny skatteforvaltningslov.
Som jeg tidligere har opplyst om tar departementet sikte på å sende et samlet lovforslag på høring i løpet av 2014. Departementet vurderer også løpende regelverksforbedringer som kan skje parallelt med arbeidet med ny skatteforvaltningslov. I denne forbindelse vil jeg vise til departementets forslag til nye kontrollbestemmelser i ligningsloven og merverdiavgiftsloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. Jeg viser også til at departementet har sendt på høring et lovforslag om at skattekontoret skal kunne endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagebehandlingen. Dette vil redusere skatteklagenemndenes arbeidsmengde, og medfører at de skattyterne dette gjelder vil oppleve kortere saksbehandlingstid.