Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1138 (2012-2013)
Innlevert: 09.04.2013
Sendt: 10.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): En god del elever blir oppfordret til å søke fritak for eksamen i tiende klasse.
Har kunnskapsministeren en oversikt over antall elever som benytter seg av dette, av fritaksgrunn, hvilke konsekvenser dette får for elevene i forbindelse med videre skolegang, og blir foreldrene gjort oppmerksomme på eventuelle konsekvenser?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Elever i grunnskolen skal normalt ha sluttvurderinger i form av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Forskrift til opplæringsloven § 3-24 annet ledd åpner imidlertid for at rektor, etter søknad fra foreldrene, kan frita en elev fra eksamen når det foreligger tungtveiende grunner. Det er kun rektor som kan frita fra eksamen etter denne bestemmelsen, det kan ikke gjøres av kontaktlærer eller andre. Det må vurderes konkret i det enkelte tilfellet om noe kan regnes som ”tungtveiende grunner”. Det er understreket i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet at dette er en snever unntaksregel, og at rektor må være forsiktig med å innvilge slike fritak.(Rundskriv Udir-1-2010) Jeg er ikke kjent med at elever oppfordres til å søke fritak etter denne bestemmelsen.
Ett årskull i grunnskolen er på ca. 60 000 elever. Av disse var 1467 elever fritatt fra eksamen i ett eller flere fag våren 2012. 1123 elever var fritatt fra skriftlig eksamen. 344 elever var fritatt fra muntlig eksamen. Medregnet i disse tallene er også elever som ikke skal delta i eksamen fordi de er fritatt for vurdering med karakter i fag som blir avsluttet med eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-24 første ledd.
Alle elever som har fullført grunnskolen vil etter søknad ha rett til tre års videregående opplæring. Elevene har videre rett til nødvendig rådgivning for å kunne ta avgjørelser knyttet til fremtidige yrkes- og utdanningsvalg. Dersom fritak fra eksamen får betydning for inntak til videregående opplæring, skal skoleeier informere eleven om dette.