Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1140 (2012-2013)
Innlevert: 10.04.2013
Sendt: 10.04.2013
Besvart: 18.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): En folkevalgt med verv i kommunestyre og fylkesting har lagt ned sine verv da vedkommende har erkjent at hans oppholdstillatelse og senere statsborgerskap og familiegjenforening i Norge, er kommet i stand på falske premisser.
Kan statsråden redegjøre for om de vedtak vedkommende folkevalgte representant har vært med på er lovlige, og om han etter loven har vært valgbar, og hvordan det ville stilt seg hvis vedkommende hadde vært innvalgt som stortingsrepresentant?

Begrunnelse

Nylig valgte en folkevalgt representant å legge ned sine verv i fylkes- og lokalpolitikken, samt melde seg ut av sitt parti fordi han har erkjent at han har løyet i forbindelse med sin asylsøknad og siden fått både familiegjenforening og statsborgerskap i Norge på falske premisser.
Vedkommende har under sitt politiske virke vært med på utforming og utførelse av politiske vedtak i egenskap av sine verv, mens det i ettertid er fremkommet at personen har fått opphold i Norge på falske premisser.
Spørreren mener dette er viktige prinsipielle spørsmål. Tatt i betraktning at vedkommende folkevalgte person også har hatt norsk statsborgerskap, kunne ha blitt innvalgt på Stortinget, reiser dette problemstillingen om hva som vil skje hvis en representant på Stortinget fratas sitt statsborgerskap og derigjennom mister stemmeretten, noe spørreren ikke kan erindre har vært en problemstilling tidligere.
Det spørreren søker å finne svar på er om de vedtakene vedkommende har vært med på å gjøre er lovlige, tatt i betraktning at han har oppholdt seg i Norge ulovlig og fått statsborgerskap på falske premisser.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: De vedtak som en folkevalgt med verv i kommunestyre og fylkesting er med på å treffe, vil ikke være ugyldige av den grunn at den folkevalgte senere får tilbakekalt oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap gjelder kun fra det tidspunkt det er truffet endelig vedtak om tilbakekall.
For å være valgbar til kommunestyre og fylkesting må vilkårene i valgloven § 3-3 være oppfylt. Den som har oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap og ellers fyller vilkårene i valgloven § 3-3, vil være valgbar til kommunestyre og fylkesting. Det er først ved et eventuelt tilbakekall av oppholdstillatelsen eller statsborgerskapet at man ikke lenger vil være valgbar.
Dersom statsborgerskapet til en stortingsrepresentant tilbakekalles, vil vurderingen måtte ta utgangspunkt i de samme betraktninger.