Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1145 (2012-2013)
Innlevert: 10.04.2013
Sendt: 11.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvordan vil statsråden sørge for en enhetlig forståelse og håndheving av regelverket for utmåling av tilskudd til private barnehager slik at barn i private barnehager og barn i offentlige barnehager sikres et likeverdig barnehagetilbud uavhengig av bostedskommune, vil Regjeringen sørge for at den enhetlige modellen for utmåling av tilskudd til private barnehager som er utarbeidet av KS og PBL tas i bruk?

Begrunnelse

Det har vist seg at regelverket for utmåling av tilskudd til private barnehager forstås og håndheves svært ulikt i norske kommuner. Det nye og kompliserte regelverket har skapt merarbeid i norske kommuner og ført til mindre forutsigbarhet for barn, foreldre, ansatte og eiere i private barnehager. Norges Kemner- og Kommuneøkonomers Forbund (NKK) opplever en markant økning i antall henvendelser fra forbundets medlemmer sammenlignet med den forrige forskriften, og har i brev til statsråden påpekt at den nye forskriften oppleves som vanskelig å følge opp i kommunene. En av landets fylkesmenn har uttrykt bekymring for kvaliteten i barnehagen som følge av praktiseringen av den nye forskriften.
Det vises i denne sammenheng til at Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sammen med kommunenes organisasjon KS har utarbeidet en felles veileder for beregning av tilskudd til private barnehager, og en mal som kan benyttes for å sikre korrekte og godt dokumenterte beregninger for kommunale tilskudd til private barnehager. Veilederen viser hvordan kommunene kan gjøre beregningene i tråd med regelverket, på en etterprøvbar måte.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Barnehagesektoren har i løpet av kort tid gjennomgått omfattende forandringer når det gjelder struktur, omfang og ansvarsfordeling. Rammefinansieringen av barnehagene fra 2011 har vært en stor overgang for kommunene og forskriften om likeverdig behandling har virket i forholdsvis kort tid. Det vil derfor ta noe tid for kommunene å tilpasse seg en så stor reform. Det har vært behov for veiledning fra både Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen og dialog mellom kommunene og den enkelte barnehage for å løse uklarheter i forskriften.
Private barnehager har vært og er en viktig del av mangfoldet i barnehagesektoren. Private barnehageeiere har gjort en stor innsats i utbyggingsperioden. Regjeringen er opptatt av at private barnehager skal ha rimelige driftsvilkår. Vi har innført plikt for kommunene til å behandle de private barnehagene likeverdig med de kommunale barnehagene ved tildeling av tilskudd. Fra 1. august 2013 øker minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 92 til 94 prosent av det de tilsvarende kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering.
Både KS og PBL er viktige aktører i barnehagesektoren og jeg tok initiativ til at de sammen utviklet en veileder for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Prosjektet ble også støttet økonomisk av Kunnskapsdepartementet og veilederen ble ferdigstilt i september 2012. Veilederen er blitt godt mottatt i sektoren og på bakgrunn av veiledningsarbeidet KS og PBL sammen har gjennomført, er den blitt nyttig blant annet i arbeidet med å sikre at alle kostnadselementer som skal inngå i tilskuddsgrunnlaget blir tatt med. Både veilederen ”Beregning av tilskudd til private barnehager” og mal for beregningsgrunnlaget er offentlig tilgjengelig for kommunene og barnehagene.
Utdanningsdirektoratet har et nasjonalt ansvar for å forvalte regelverket på barnehageområdet, og skal i løpet av våren fremlegge et revidert rundskriv om forskriften om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette vil bidra til å klargjøre de enkelte bestemmelsene i forskriften.
Jeg vil fortsette dialogen jeg har hatt med aktørene i barnehagesektoren for å sikre at forskriften om likeverdig behandling følges opp i kommunene og eventuelt avdekke feil eller misforståelser ved praktiseringen av denne. Intensjonen med forskriften har vært å sikre ikke-kommunale barnehager gode og stabile vilkår i en rammefinansiert sektor. Jeg vil derfor følge nøye med på utviklingen knyttet til likeverdig behandling og foreta en vurdering av behovet for endringer i forskriften på sikt.