Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1146 (2012-2013)
Innlevert: 10.04.2013
Sendt: 11.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvilket grunnlag skal benyttes i beregningen av kravet til grunnbemanning i barnehagene som foreslås i barnehagemeldingen, og på hvilken måte vil statsråden hjemle at kompensasjonen skal ta utgangspunkt i bemanningsnivået ni år før den nye bestemmelsen skal tre i kraft?

Begrunnelse

Regjeringen foreslår i «Framtidens barnehage» (Meld. St. 24 2012-2013) at det skal innføres et krav om grunnbemanning i barnehagen på én voksen per tre småbarnsplasser (1:3) og én voksen per seks storbarnsplasser (1:6) innen 2020. Det fremkommer ikke av meldingen hvordan dette skal beregnes, om det er et øyeblikksbilde av bemanningen når barnehagenes årsmeldingsskjema leveres 15. desember som skal legges til grunn, eller om det skal brukes snittberegninger i løpet av barnehageåret, eller hvordan disse i så fall foretas.
Statsråden har ved flere anledninger uttalt at kompensasjonen kommunene skal få for innføringen av bemanningsnormen i 2020, skal ta utgangspunkt i bemanningsnivået i 2011, uten å presisere hvordan kravet skal hjemles og når slik hjemling skal skje.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen legger i Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage opp til at det skal innføres et krav om grunnbemanning i barnehagen på én voksen per tre småbarnsplasser og én voksen per seks storbarnsplasser innen 2020. Kravet vil gjelde for barnehagen i sin helhet, ikke den enkelte barnegruppe. Tilstrekkelig grunnbemanning i barnehagen skal sikres gjennom hele dagen og ved sykdom. I meldingen er det varslet at departementet i løpet av 2013 vil sette i gang en helhetlig gjennomgang av barnehageloven. Jeg vil i forbindelse med lovgjennomgangen diskutere innføringen av bemanningskravet med kommunesektoren, og komme med et konkret forslag til utforming av bestemmelsen.
Regjeringen legger til grunn at kompensasjonen til kommunene for innføring av kravet til grunnbemanning skal ta utgangspunkt i faktisk bemanningsnivå i barnehagene ved utgangen av 2011. Dette sikrer at kommunene fullt ut blir kompensert for merutgiftene ved bemanningskravet, og er slik sett i tråd med prinsippene for finansiering av kommunesektoren. Samtidig betyr det at kommunene ikke vil få økt kompensasjon dersom bemanningen i barnehagene blir redusert fram mot 2020. Dette vil bidra til å forhindre kutt i barnehagebudsjettene og sikre at det blir nok voksne i barnehagene til å passe på og følge opp hvert barn. Kompensasjonen til kommunene vil bli fremmet som et budsjettforslag, og skal ikke følges opp i lov.