Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1158 (2012-2013)
Innlevert: 12.04.2013
Sendt: 15.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil helseministeren sørge for at det snarest utarbeides en risiko- og konsekvensanalyse for fødetilbudet i Lofoten slik den nasjonale veilederen ”Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen” foreskriver?

Begrunnelse

Da Helse Nord vedtok nye kriterier for selektering av gravide i 2012, ble fødetilbudet i Lofoten omgjort til en jordmorstyrt fødestue med akuttberedskap. I følge veilederen ”Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen” skal en risiko- og konsekvensanalyse ligge til grunn før slike beslutninger tas. Helse Nord har ikke foretatt en slik analyse i forkant av omlegging av fødselsomsorgen i Lofoten som fører til store endringer i fødetilbudet. I veilederen står det også at helseforetaket skal «vurdere om enkelte små fødeavdelinger unntaksvis skal bestå av geografiske hensyn», i tillegg til at kvalitetskravene i fødetilbudet innfris.
Seleksjonskriteriene i fødselsomsorgen er ment å fremme kvalitet for fødende, men oppleves for de gravide i Lofoten som en betydelig belastning og fører til reduserte muligheter for fars deltakelse. Lofoten er et værutsatt område av betydning for både fly-, båt- og veitransporten, og selekterte fødende må reise hjemmefra én uke før termin og tilbringe siste del av svangerskapet på hotell. Gravide i Lofoten risikerer en reise på inntil 27 mil, det er ikke etablert følgetjeneste og det er en erkjent mangel på flykapasitet mellom Lofoten og Bodø.
Før omleggingen hadde Lofoten en forsterket fødestue som i realiteten fungerte som en fødeavdeling, og som ivaretok mellom 60-70 % av alle fødende.
2011 ble det født 259 barn med bosted Lofoten. Omleggingen har ført til at ca.70 % av de gravide i Lofoten nå må føde ved Nordlandssykehuset Vesterålen eller Nordlandssykehuset Bodø og alle gravide må inntil de når uke 36 i svangerskapet forholde seg til en usikkerhet om fødested.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge er blant landene i verden som har tryggest fødselsomsorg. Dessverre skjer det fortsatt av og til skader og dødsfall som kunne vært unngått. Helsedirektoratet stiller derfor kvalitetskrav til fødeavdelinger som oppfølging av St. meld. nr. 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet” og omfatter krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling og kompetanse. Veilederen inneholder egne kvalitetskrav til jordmorstyrte fødestuer, herunder kriterier for utvelgelse av hvilke kvinner som kan føde på fødestue. Med bakgrunn i entydige råd fra fagfolk i denne prosessen, fant Helsedirektoratet det ikke tilrådelig å støtte etablering eller fortsatt drift av eksisterende forsterkede fødestuer.
Kvalitetskravene skal bidra til at tilbudet blir likeverdig og av høy kvalitet i ulike deler av landet. De regionale helseforetakene, også Helse Nord, har derfor lagt kvalitetskravene til grunn for fødselsomsorgen i sin region.
Fødetilbudet i Lofoten er med bakgrunn i Helsedirektoratets krav omgjort til jordmorstyrt fødestue, noe som har medført skjerpede krav til selektering av gravide. Dette skal sikre at risikofødende føder på institusjoner med rett kompetanse som kan ivareta både mor og barn.
Helse Nord har informert meg om at det er iverksatt flere tiltak for å redusere ulempene med skjerpet seleksjon, blant annet:

•Informasjonsbrosjyre til gravide
•Informasjon til fastleger og på nettsiden
•Regionale retningslinjer for opphold i nærheten av fødested samt finansiering av oppholdet
•Følgetjeneste for gravide med lang reisevei til fødested

I Lofoten er det jordmødrene på fødestuen som ivaretar følgetjenesten.
Helse Nord er også i gang med å gjennomføre en ROS-analyse for fødetilbudet i Lofoten. Arbeidet er i startfasen og planlegges sluttført over sommeren. Viktige aktører vil bli involvert i arbeidet.