Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1160 (2012-2013)
Innlevert: 12.04.2013
Sendt: 15.04.2013
Besvart: 22.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Vil Nav endre størrelsen på og utformingen av honnørkort?

Begrunnelse

Dagens honnørkort er påskrevet for hånd, forholdsvis store og av papir. Det medfører at det er større risiko for forfalskning i tillegg til at det er upraktisk for brukerne. Utformingen av disse kortene har tidligere blitt tatt opp i brukerutvalg i Nav uten at det til nå er kommet endringer. Det virker merkelig at denne typen gammeldagse kort fortsatt brukes av Nav, når offentlige og private instanser for øvrig er gått over til kort i vanlig kredittkortstørrelse.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg kan informere om at honnørkortordningen forvaltes av Samferdselsdepartementet. NAV Forvaltning utsteder kortet på vegne av Samferdselsdepartementet til personer som er innvilget uførepensjon. Arbeids- og velferdsetaten bestiller kortene fra Departementenes servicesenter (DSS). Dersom bruker mister kortet og det må utstedes nytt kort, utføres dette ved brukers NAV-kontor. Ordningen omfatter også synshemmede og døvblinde, og det er henholdsvis Norges Blindeforbund og kompetansesentre for døvblinde som utsteder kort til disse gruppene.
Jeg har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet om saken og direktoratet har informert meg om at det har vært en dialog med samferdselsmyndighetene om å foreta en endring av dagens honnørkort i retning av et legitimasjonskort med bilde i bankformat. Jeg har videre fått opplyst at dette skal vurderes på nytt til høsten i forbindelse med IKT- moderniseringsarbeidet i Arbeids- og velferdsetaten.