Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1161 (2012-2013)
Innlevert: 12.04.2013
Sendt: 15.04.2013
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 22.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Mener statsråden det i lys av et moderne familiemønster og ulike samarbeidsformer mellom foreldre er behov for å se på nytt på regelverket for søskenmoderasjon for tannbehandling, og vil statsråden ta initiativ til en slik gjennomgang?

Begrunnelse

I Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom er det bestemmelser om søskenmoderasjon. Her heter det:
"Ved samlivsbrudd omfattes den av foreldrene som har retten til barnetrygden for de aktuelle søsken av ordningen om søskenmoderasjon. Der de aktuelle søsken har halvsøsken, er det et vilkår at barnetrygden for de aktuelle søsken utbetales til søsknenes felles mor/far."
Intensjonen med en ordning med søskenmoderasjon må være å avlaste familier som får utgifter til denne type behandling for flere barn. I lys av de ulike samarbeidsløsninger som finnes etter samlivsbrudd kan det da synes som om det er et behov for å vurdere forskriftens bestemmelser på nytt. Det trenger ikke være samsvar mellom hvem som mottar barnetrygd og hvem som betaler de faktiske utgiftene for en slik behandling. Dette kan betales av den ene av foreldrene eller de kan ha avtaler som gjør at de deler denne type utgifter seg mellom seg. I tilfeller med halvsøsken vil den forelderen som er forelder til begge barna kunne få utgifter for to behandlinger, uten nødvendigvis å motta barnetrygd for noen av dem.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Ordningen med utvidet stønad av utgifter til kjeveortopedisk behandling (tannregulering) ble innført for om lag 10 år siden. Det er riktig at bakgrunnen for innføringen av ordningen var et ønske om å redusere utgiftene til familier med to eller flere barn med behov for kjeveortopedisk behandling.
Jeg kan opplyse at den problemstillingen som representanten tar opp er kjent i
Helse- og omsorgsdepartementet og i Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har startet
et arbeid med å vurdere behov for endringer i reglene for hvem av foreldrene som skal motta stønaden til barnas tannregulering, gjeldende fra 01.01.2014. I dette inngår også vurdering av reglene for utbetaling av stønad i de tilfeller det gis søskenmoderasjon ved stønad til tannregulering.
Nytt regelverk fastsettes av departementet. Jeg vil sørge for at representantens innspill tas med i arbeidet med endringer i regelverket.