Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1164 (2012-2013)
Innlevert: 15.04.2013
Sendt: 15.04.2013
Besvart: 19.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Bergens Tidende onsdag 10. april kan en lese om en familie som har fått avslag på trygdebil hos Nav for sin autistiske sønn. Dette til tross for at medisinske grunner foreligger helt klart fra spesialister for en trygdebil.
Mener statsråden at man her har ivaretatt barnets beste og familiens liv, slik at dette kan bli bedre for at de også sammen kan få et bedre liv og få mulighet for samfunnsdeltagelse på lik linje som andre?

Begrunnelse

I Bergens Tidende onsdag den 10. april i år kan en lese om en familie som har kjempet for at deres autistiske sønn bør ha en spesialbil men har fått avslag for dette hos Nav. Selv om det samme Nav sier at det medisinske grunnlaget for å innvilge trygdebil er til stede. Dette er ikke en spesiell sak da det har vært flere slike. Der familier opplever en kamp for at deres liv med funksjonshemmede barn skal noenlunde oppleves litt lettere. Der en trygdebil kan være med på å gjøre livet litt lettere. Vi snakker i mange sammenhenger om barnets beste. Dette er viktig. Men barnets beste inkluderer mye. Og i dette tilfellet ser en ikke barnets beste da man først og fremst nekter familien en bil selv om det medisinske grunnlaget er klart. Så bruker en argument som går på at det ikke foreligger et reelt transportbehov som ikke kan løses på annen måte. Men hva da med den medisinske uttalelsen som nettopp sier det motsatte samt at sosial isolasjon vil være klart til stede uten egen transport. Til slutt henger Nav seg opp i at barnet kan gå og dermed kan komme seg ut og inn av bilen uten å bruke heis eller rampe. Men er ikke dette positivt da? Det er flott at et barn har noen funksjoner som er i orden, men dette skal da ikke brukes mot en. Jeg velger å tro at det er viktig at en ser helheten for en familie med funksjonshemmede barn når en skal saksbehandle en søknad. Og at en har fokus på hvordan samfunnet kan være med å bidra med at barnets beste og familiens liv kan bli bedre på mange områder for en samfunnsdeltakelse.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Representanten viser til et oppslag i Bergens Tidende der det fremgår at en autistisk gutt har fått avslag på stønad til bil. Jeg har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet som gitt meg en status for den aktuelle saken.
Det er riktig som representanten viser til – det er gitt et avslag på søknad om stønad til bil i den aktuelle saken. Jeg har også fått opplyst at avslaget er påklaget, og saken ligger nå til behandling i NAV Klageinstans. Jeg ønsker derfor ikke uttale meg om den bestemte saken, men kan si noe generelt om regelverket for stønad til bil.
Det vises til at den aktuelle søkeren fyller det medisinske vilkåret for rett til stønad til bil, og dermed bør være berettiget slik stønad. Det er ikke kun et spørsmål om medisinske forhold hvorvidt stønad til bil skal kunne ytes. Det må i tillegg foreligge et reelt og betydelig behov for transport som ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil. Dette kan for eksempel være ved grunnstønad til transport, TT-reiser eller ved hjelp av annen bil i husstanden. Dersom det gjenstående og udekkede behovet for transport ikke er reelt og betydelig, gis det ikke slik stønad. Bilstønadsordningen skal altså dekke et behov for transport som ikke kan dekkes på annen måte. Jeg mener at det er riktig at ordningen har en slik innretning, da det ikke nødvendigvis er utelukkende et medisinsk spørsmål hvorvidt personer har behov for særskilt transport.
Jeg legger til grunn at Arbeids- og velferdsetaten behandler bilsakene i tråd med gjeldende regelverk, og at det vurderes grundig i hver enkelt sak om alle vilkår er oppfylt. Jeg mener at dagens regelverk legger til rette for at de hensyn representanten peker på blir ivaretatt på en god måte.
Avslutningsvis vil jeg nevne at jeg har tatt initiativ til å gjennomgå dagens bilstønadsordning. Resultatet av denne gjennomgangen vil jeg komme tilbake til Stortinget med på egnet måte.