Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1169 (2012-2013)
Innlevert: 15.04.2013
Sendt: 16.04.2013
Besvart: 23.04.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det kan være vanskelig å forstå de beregninger for den gjennomsnittlige timelønnen og årsinntekt bønder har i forhold til hvilken driftsform man har enten man produserer poteter, korn, melk eller kjøtt etc.
Er statsråden 100 % sikker på at alle tall er riktige i beregningene?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Ett årsverk i jordbruket er beregningsmessig fastlagt til 1845 utførte timeverk. Det gjelder uavhengig av hvilken driftsform bruket har.
NILFs driftsgranskinger er et viktig grunnlag for statistikk for arbeidsforbruk i ulike driftsformer. Driftsgranskingene er også grunnlaget for referansebrukene som benyttes i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Deltagerne i driftsgranskingene gjør arbeidsforbruksregistreringer på sitt gårdsbruk. Dette ligger så til grunn for beregning av årsverksinntekt eller beregning av lønnsevne per time. I Budsjettnemndas totalregnskap er det SSBs arbeidskraftsundersøkelse i jordbruket som ligger til grunn for årsverkstallet.
Jeg vil minne om at bønder er selvstendig næringsdrivende og det er stor variasjon i arbeidsforbruksregistreringene, også for noenlunde like gårdsbruk. Årsakene til dette er sammensatt og kan skyldes mange forhold, som ulike driftsopplegg, ulik grad av mekanisering, ulik effektivitet osv. Arbeidsforbrukstallene er basert på registreringer fra brukerne selv, og det må påregnes en viss usikkerhet om tallene, slik det også er beskrevet i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.