Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1170 (2012-2013)
Innlevert: 16.04.2013
Sendt: 16.04.2013
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 23.04.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Vestre Jakobselv er blitt forpaktet av Vestre Jakobselv og Vadsø JFF siden slutten på 50-tallet. Dugnadsarbeid fra mange medlemmer over 10 år har medført at laksetrapper og tuneller i dag fungerer veldig godt. I 2010 ble det fanget nærmere 10 tonn laks. Nå har FEFO overtatt forvaltningen og krever at de frivillige vaktene som i ti år har kultivert elva, må si i fra seg alt. Alt arbeid, som er blitt utført, hytter og innbo krever FEFO vederlagsfritt.
Mener statsråden at det er riktig at FEFO kan forlange dette vederlagsfritt?

Begrunnelse

I tidligere tider var ikke oppfisket kg laks pr år i Vestre-Jakobselv av noe veldig høyt kvantum. På sytti tallet så var det oppfiskede kvantum på mellom 200 til 700 kg i året. Det ble bygd en laksetrapp i 1975, den ble tatt av en større flom i 1976. Statskog som da var grunneier gjorde ikke flere forsøk på å lykkes med dette prosjektet. Det gjorde derimot Vestre Jakobselv og Vadsø JFF. Gjennom dugnadsarbeid begynte de å få til trappene på nitti-tallet etter mye tyngre arbeid med hugging og bæring av stein m.m. Utedoer, benker og annen infrastruktur er også satt opp på dugnad. Det var 1. fossen som var den store utfordringen. Etter at den ble mestret så er det i dag kommet til nye laksetrapper og tunell som fungerer godt for lakseoppgang. Noe fangsten i 2010 på nærmere 10 tonn vitner om. Det er vanskelig å beskrive alt det arbeidet som mange frivillige vakter har gjennomført over flere ti år. Og det er vel ingen som mener det var urimelig at det frivillige oppsynet fikk anledning til å sette opp noen hytter for å utøve et hensiktsmessig oppsyn. I år skulle ny forpaktningskontrakt underskrives.
Da kommer FEFO med krav om at alt, utstyr og hytter med innbo, utedoer og benker og materiell. Som medlemmene i Vestre Jakobselv og Vadsø JFF har kjøpt og bygget, og eller fått gjennom kortsalg skulle FEFO ha vederlagsfritt. Hvor er rettighetene til de som har bygd opp en viktig lakseelv fra noen hundre kg fangst i året til nærmere ti tonn. For å ikke snakke om den verdiøkningen Vestre Jakobs elv har fått over år, takket være dugnadsarbeidet til frivillige. Skal FEFO kunne overta en forpaktning og lønnsom inntjening som andre har opparbeidet gjennom dugnadsarbeid, - gratis. Hvis dette er takken fra Staten og FEFO, så er det i tilfelle svært dårlige signaler overfor frivillige organisasjoner og dugnadsånd. Det er fire hytter som er blitt bygd, den nederste står på festet tomt, og kan slik jeg forstår loven, ikke røres av FEFO. Hytte nummer to er 3 km opp i elva, den er det ingen papirer på og JFF har vurdert å rive denne, da den ikke blir brukt. Hytte nummer tre er en liten koie 12 km opp i elva, den ble bygd da Statskog eide grunnen, denne blir brukt som et innsmett av oppsynet/medlemmer. Den øverste hytta er satt opp av JFF, men her foreligger det avtale på at den skal kunne brukes av forpakter av elva. Foreningen har tilbudt FEFO leie eller salg av hytte fire som er satt opp på dugnad, men svaret er nei. For øvrig så er det 40 andre lakseelver i Finnmark som står i fare for å få den samme behandlingen av FEFO.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg er kjent med at Finnmarkseiendommen vil stå for forvaltningen av Vestre Jakobselv i 2013. Jeg har samtidig fått opplyst at Finnmarkseiendommens intensjon er å få reetablert en lokal forvaltning i vassdraget.
Det klare utgangspunktet er at forvaltningen av vassdragene i Finnmark må skje i tråd med reglene i finnmarksloven. Finnmarksloven ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005, og loven er en etnisk nøytral lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke. Det er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som er ansvarlig departement for finnmarkslovens regler om Finnmarkseiendommen.
Finnmarksloven åpner opp for mange ulike løsninger når det gjelder forvaltningen av naturressursene på Finnmarkseiendommens grunn. En løsning kan være at Finnmarkseiendommen selv står for forvaltningen av naturressursen. Finnmarkseiendommen kan også, i tråd med § 26 i loven, velge å legge forvaltningen til en lokal forvalter for inntil 10 år om gangen. Finnmarkseiendommen må sørge for at de lokale forvaltningsordningene er innenfor lovens rammer.
For Vestre Jakobselv har det lenge vært lokal forvaltning av elva. Den tidsbegrensede kontrakten mellom Finnmarkseiendommen og Fellesstyret for Vestre Jakobselv gikk ut i 2012. Hver av de to tidligere samarbeidspartene (Vestre Jakobselv JFF og Vadsø JFF) søkte om å få inngå forpakteravtale av vassdraget med Finnmarkseiendommen. Finnmarkseiendommen gikk i forhandling med den ene søkeren, Vestre Jakobselv JFF. Det ble dessverre ikke oppnådd enighet mellom Finnmarkseiendommen og Vestre Jakobselv JFF. Finnmarkseiendommen vil derfor stå for driften av Vestre Jakobselv i inneværende sesong.
Finnmarkseiendommen har signalisert at de ønsker en lokal forvaltning av elva basert på en kontrakt som gir Finnmarkseiendommen mulighet til å ivareta hensynene etter finnmarksloven. Finnmarkseiendommen har samtidig opplyst at oppsynshytter og andre aktiva i så fall vil gå tilbake til den lokale forvalteren. Jeg finner det ikke riktig å gå inn på den konkrete uenigheten om eiendomsretten til oppsynshyttene ved Vestre Jakobselv. Jeg har likevel tro på at Finnmarkseiendommen og den lokale foreningen kan komme til enighet om en løsning til det beste for alle parter.