Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1175 (2012-2013)
Innlevert: 16.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 06.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Flyselskapene og deres ansatte er misfornøyde med at regjeringen ser ut til å holde dem utenfor arbeidet med mulig nytt lov- og regelverk for luftfarten. Regjeringens mål og mandat for arbeidet ser ut til å være uklart. Men om man ønsker å se konkurransevilkår, rutetilbud og arbeidsvilkår i en større sammenheng bør det være nyttig å ha både selskap og ansatte med i en bredt sammensatt gruppe.
Vil statsråden sørge for deltagelse fra flyselskap og ansatte i arbeid med nytt lov- og regelverk og når vil arbeidet være ferdig?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet har startet opp et arbeid for å undersøke konsekvenser og utfordringer med videre for norsk luftfart som følge av økt konkurranse og globalisering. Utredningen vil være bred og vil ta for seg blant annet betydningen av å ha en norsk luftfartsnæring og ulike sider ved lønns- og arbeidsvilkår.
En viktig del av arbeidet i innledende fase har vært å kartlegge hvilke forhold det har vært nødvendig å utrede. Som del av utredningsarbeidet skal det gis en omtale av hvilke regler som gjelder for arbeidsmiljø, trygderettigheter, skatteplikt, lønns- og arbeidsvilkår og eventuelt annet relevant regelverk. Det er imidlertid ikke planlagt et ”nytt lov- og regelverk for luftfarten”, og det er for tidlig å si om utredningsarbeidet vil vise at det er behov for nye regler eller for å foreta endringer i eksisterende regler.
Regjeringen har bestemt at utredningen skal være intern. Både markedsaktørene og arbeidstakerorganisasjonene vil likevel bli konsultert underveis i arbeidet med utredningen for å sikre riktig faktagrunnlag med videre.
Utredningen skal etter planen være ferdig innen utløpet av 2013 og skal munne ut i en rapport som skal være offentlig.
Når det gjelder regelverk for luftfarten generelt, vises det i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 til at mye av regelverksutviklingen i dag skjer internasjonalt. For myndighetene er det viktig at det internasjonale regelverket blir tilpasset norske forhold, og det er en prioritert oppgave for regjeringen å følge opp og påvirke arbeidet i de internasjonale organisasjonene.